بازگشت به جزئیات مقاله توجیه کیفر مرگ در قالب فایده‌گرایی با تأکید بر ارعاب جمعی دریافت دریافت PDF