سیاست کُپی‌رایت

تحت مجوز دست‌رسی آزاد ، نویسنده‌گان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند؛ اما به هرکسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و یا کپی کند، به شرط این‌که نویسنده‌گان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.