هزینه‌های چاپ و نشر

    فصل‌‌نامۀ علمی – پژوهشیِ علوم اجتماعیِ غالب، برای فعلاً هیچ هزینه‌یی را از نویسنده‌گان بابت داوری، انتشار و چاپ دریافت نمی‌کند.

 مورد                    هزینه به افغانی

 ارسال                  0 افغانی (ندارد)

داوری                  0 افغانی (ندارد)

ویرایش                0 افغانی (ندارد)

نشر و چاپ          0 افغانی (ندارد)

 

نکته: پس از نمایه‌شدنِ مجله در پای‌گاه‌های (ISC)، (Web of Science) و (Scopus) هزینه‌های داوری و ویرایش، از نویسنده‌گان اخذ خواهد شد و باقی هزینه‌ها از سوی پوهنتون غالبِ هرات، پشتی‌بانی می‌گردد.