هزینۀ چاپ و نشر

    فصل‌‌نامۀ علمی – پژوهشی غالب، هیچ هزینه‌یی را از نویسنده‌گان بابت داوری، انتشار و چاپ دریافت نمی‌کند؛ بل‌که، برای نویسنده‌گانِ مقالات علمی – پژوهشی، (4500) چهارهزاروپنج‌صد افغانی و برای مقالاتِ ترجمه‌شدۀ مقالاتِ علمی – پژوهشی (2000) دوهزار افغانی، به عنوان حق‌الزحمه پرداخت می‌نماید.

    برای مقالاتی‌که جهتِ ترفیع علمی یا دفاع رساله چاپ و به نشر می‌رسند، هیچ حق‌الزحمه‌یی پرداخت نمی‌شود.

    نکته: پس از نمایه‌شدنِ فصل‌نامۀ علمی – پژوهشی غالب، در پای‌گاه‌‌های مهمِ نشریاتِ جهانی، هم‌چنان هزینۀ داوری و انتشار از کشورهای بادرآمد پایین دریافت نمی‌گردد؛ اما از سایر کشورها، هزینۀ داوری و نشر از نویسندۀ مسؤول مقاله دریافت خواهد شد.