تیم سردبیری

مدیرمسؤول:

پوهاند محمدناصر ره‌یاب

ایمیل: Mn.rahyab@gmail.com

گروه ادبیاتِ فارسیِ دری، پوهنځی/ دانش‌کدۀ ادبیات، پوهنتون/  دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان.

 

سردبیر

ـ غلام رسول رحمانی

ایمیل: gh.rasoolrahmani@gmail.com / mail@ghalibqjournal.com

ادبیات فارسیِ دری، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان.

اعضای هیئت تحریر

۱. پوهاند محمد ناصر ره‌یاب

ایمیل: Mn.rahyab@gmail.com

استاد گروه ادبیات فارسیِ دریِ پوهنځی/ دانش‌کدۀ ادبیات، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان.

۲. پوهاند نجیب‌الله فریور

ایمیل: nfariwar@yahoo.com

استاد گروه ادبیات فارسیِ دریِ پوهنځی/ دانش‌کدۀ تعلیم و تربیه، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان.

۳. پوهنوال عبدالرؤوف مخلص

ایمیل: mokhlesheravy@gmail.com

استاد پوهنځی/ دانش‌کدۀ شرعیات و علوم اسلامی، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان. 

۴. پوهندوی دکتر فریداحمد فرزام

ایمیل: farzam.rahimi20@gmail.com

استاد پوهنځی/ دانش‌کدۀ اقتصاد، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان.

۵. دکتر محمدطاهر تنزه‌ای

ایمیل: tahertonzai@gmail.com

استاد گروه اداری - دیپلُماسی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان. 

۶. دکتر فضل‌الرحمن فقیهی

ایمیل: faqihifazl@gmail.com

استاد گروه ادبیات دری، پوهنځی/ دانش‌کدۀ ادبیات و علوم بشری، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان. 

۷. دکتر حسین غلامی

ایمیل: gholami1970@yahoo.com

استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانش‌کده/ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

۸. دکتر سید منصور میرسعیدی

ایمیل: mansourmirsaeedi@gmail.com

استایار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانش‌کده/ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

۹. پوهنمل عنایت‌الله دادمن

ایمیل: dadmanenayat@gmail.com

ماستر انسان‌شناسی، استاد پوهنځی/ دانش‌کدۀ تعلیم و تربیۀ پوهنتون/ دانش‌گاه قندهار، قندهار، افغانستان.