تیم سردبیری

مدیرمسؤول:

دکتر محمدطاهر تنزه‌ای

ایمیل: tahertonzai@gmail.com

استاد گروه اداری - دیپلُماسی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان. 

 

سردبیر

ـ غلام رسول رحمانی

ایمیل: gh.rasoolrahmani@gmail.com / mail@ghalibqjournal.com

ادبیات فارسیِ دری، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان.

اعضای هیئت تحریر

۱. پوهاند/ پروفیسور نجیب‌الله فریور

ایمیل: nfariwar@yahoo.com

استاد گروه ادبیات فارسیِ دریِ پوهنځی/ دانش‌کدۀ تعلیم و تربیه، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان.

۲. لعل‌محمد تیموری

ایمیل: teimoury1@gmail.com

استاد بخش ثقافت اسلامی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان. 

۳. پوهندوی دکتر فریداحمد فرزام

ایمیل: farzam.rahimi20@gmail.com

استاد پوهنځی/ دانش‌کدۀ اقتصاد، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان.

۴. دکتر محمدطاهر تنزه‌ای

ایمیل: tahertonzai@gmail.com

استاد گروه اداری - دیپلُماسی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان. 

۵. پوهاند/ پروفیسور دکتر فضل‌الرحمن فقیهی

ایمیل: faqihifazl@gmail.com

استاد گروه ادبیات دری، پوهنځی/ دانش‌کدۀ ادبیات و علوم بشری، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان. 

۶. دکتر حسین غلامی

ایمیل: gholami1970@yahoo.com

استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانش‌کده/ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

۷. دکتر سید منصور میرسعیدی

ایمیل: mansourmirsaeedi@gmail.com

استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانش‌کده/ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

۸. پوهنمل عنایت‌الله دادمن

ایمیل: dadmanenayat@gmail.com و e.dadman@kdru.edu.af

ماستر انسان‌شناسی، استاد پوهنځی/ دانش‌کدۀ تعلیم و تربیۀ پوهنتون/ دانش‌گاه قندهار، قندهار، افغانستان.

۹. دکتر عبدالملک وحیدی

ایمیل: drvahidi1980@gmail.com

استاد گروه قضا و سارنوالی، پوهنځی/ دانش‌کدۀ حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان. 

۱۰. دکتر ناهیده کلاشی

ایمیل‌ها: n.kalashi@alzahra.ac.ir و nahidekalashi@yahoo.com

استاد دانش‌کده/ پوهنځی ادبیات، دانش‌گاه/ پوهنتون الزهرا، تهران، ایران

۱۱. دکتر حمید حکیم

ایمیل‌ها:hhakim@atu.ac.ir و ham_hakim@yahoo.com

استادیار روابط بین‌الملل، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران

۱۲. دکتر ابراهیم اخلاصی

ایمیل:eb.ekhlasi@gmail.com

دانش‌یار جامعه‌شناسی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران

۱۳. دکتر امین حکیم

ایمیل: hakim@ut.ac.ir

استادیارِ گروه مدیریت، دانش‌کده/ پوهنځی مدیریت و حساب‌داری، دانش‌گاه/ پوهنتون فرهنگیان، تهران، ایران

۱۴. دکتر موسی عبداللهی

ایمیل: mabdollahi@atu.ac.ir

استادیارِ دانش‌کده/ پوهنځی ادبیات و زبان‌‌های خارجی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران

۱۵. دکتر هادی خان‌محمدی

ایمیل: khanmohmmadi@atu.ac.ir

گروه مدیریت دولتی، دانش‌کده/ پوهنځی مدیریت و حساب‌داری، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران

۱۶. دکتر غلامحسن کوشکی

ایمیل: kooshki@atu.ac.ir

دانش‌یار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانش‌کده/ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران

۱۷. دکتر سیدمحمد علی تقوی

ایمیل: smataghavi@yahoo.com

دانش‌یار علوم سیاسی، پژوهش‌کدۀ فرهنگ‌ و ارتباطات،‌ دانش‌گاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

 

مترجم زبان مجله (انگلیسی)

احمدفرید فانوس غوثیار

ایمیل: farid.fanoos520@gmail.com

فوق‌لیسانس مدیریت دولتی، مسؤول مرکز زبان و مهارت‌های پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان.