اطلاعات برای کتاب‌داران

به کتاب‌خانه‌های پژوهشی توصیه می‌شود که این مجله را در لیست اقلام خود قرار دهند. همچنین می‌توانید به افرادی که در مؤسسۀ شما درگیر کار انتشار مجله هستند، توصیه کنید که از این سیستم مجلات آزاد برای مجله خود استفاده کنند. جهت کسب اطلاعات بیش‌تر به سایت سامانۀ مجلات آزاد مراجعه کنید.