ره‌نمای داوران/ مرورگران

   فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، سیاستِ بررسیِ هم‌تایان و دوسو ناآشنا را دنبال می‌کند؛ برای دریافت عضویت، می‌بایست این فُرم (فُرم عضویت داورانِ فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب) را دریافت/ دانلود کنید و پس از خانه‌پری و امضا، به نشانیِ الکترونیکی (mail@ghalibqjournal.com) ارسال نمایید؛ پس از تأیید عضویت شما، برای این‌که داوریِ منصفانه و علمی  داشته باشیم، فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، از تمام داوران/ مرورگران می‌خواهد این موارد را به‌گونۀ جدی پی‌گیری نمایند:

۱. همۀ داوران/ مرورگران محترم، می‌بایست ره‌نمای نویسنده‌گان فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب را به‌گونۀ کامل مطالعه کنند و از آن آگاهی دقیق داشته باشند؛

۲. همۀ داوران/ مرورگران محترم، می‌بایست فرایند پذیرش و داوری فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب را به‌گونۀ کامل مطالعه نمایند و آن را رعایت کنند؛

۳. همۀ داوران/ مرورگران گرامیِ فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، می‌بایست، ملاحظاتِ اخلاقیِ این مجله را مطالعه کنند و در داوریِ خود به کار بندند.

 

    مهم:

       برای داوریِ مقاله‌ها، فُرم زیر را دریافت/ دانلود کنید و از آن در داوریِ خود استفاده نمایید:

       فُرمِ داوریِ فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب