اطلاعیه‌ها

افتخاری دیگر برای مجلات علمی افغانستان و غالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرسندیم که اینک اعلام می‌کنیم، فصل‌نامۀ علمی - پژوهشیِ علوم اجتماعی غالب، در پای‌گاه بین‌المللی مجلاتِ بادست‌رسی باز (DOAJ)، نمایه گردیده است.
پای‌گاه بین‌المللی مجلاتِ بادست‌رسی باز/ دوآج، ازجمله پای‌گاه‌های مهم نمایه‌کنندۀ مجلات علمیِ بادست‌رسی باز است که امکان دیده‌شدن و معیاری‌تر شدن مجلاتِ با دست‌رسی آزاد را فراهم می‌کند.
فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، نخستین‌مجلۀ فعال در این پای‌گاه در سطح افغانستان و دومین‌مجلۀ نمایه‌شده در این پای‌گاه می‌باشد.
این افتخار بزرگ‌ را برای تمام دانش‌گاهیان و اهل تحقیق و جامعۀ نشریات کشور تبریک می‌گوییم و این را گامی در راستای هم‌گام‌شدن با نشریات جهانی می‌دانیم.

لینک مجله در پای‌گاه دست‌رسی آزاد (DOAJ)