بیانیۀ دست‌رسی آزاد

فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، به صاحب امتیازی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، به‌طور کامل الزامات انتشار دست‌رسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License» رعایت می‌کند. شما اجازه دارید مقالات منتشرشده در این نشریه را نسخه‌برداری کرده یا به اشتراک بگذارید؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود. فصل‌نامۀ غالب، نشریه‌‌یی با دست‌رسی آزاد است، به این معنا که کلیه مطالب به‌صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا مؤسسۀ وی در دست‌رس است. کاربران مجاز به خواندن، بارگیری، کُپی، توزیع، چاپ، جست‌وجو، یا پیوند به متن‌های کامل مقالات هستند و یا از آن‌ها برای هر منظور قانونی دیگری استفاده می کنند، بدون این‌که اجازۀ قبلی از ناشر یا نویسنده را بپرسند. این مطابق با تعریف BOAI از دست‌رسی آزاد است.

Creative Commons License
تمامیِ مقاله‌های فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، از سوی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، تحت مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseNoDerivatives 4.0  ثبت شده است.

نکته: این مجله تا شمارۀ زمستان ۱۴۰۱ (۴) پیاپی۳۹، از مجوز  CC BY-NC-ND ‍دست‌رسی آزاد پیروی می‌کرد، اما از شمارۀ بهار ۱۴۰۲ (۱) پیاپی چهلم، از مجوز CC BY استفاده می‌کند و هم‌چنان پای‌بند به این مجوز است.