سیاست نشریه در مواجهه با سرقت علمی

تمامی مقالات دریافتیِ فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، ابتدا توسط کارشناس یا مدیر داخلی نشریه با سیستم مشابهت‌یابی  سمیم نور مشابهت‌یابی می‌شود و گزارش مشابهت‌یابی در اختیار سردبیر و اعضای هیئت تحریر قرار می گیرد . در صورتی که درصد مشابهت مقالۀ دریافتی با مقالات چاپ‌شده بیبش از حد مجاز تعیین‌شده (30 درصد) توسط هیئت تحریر نشریه باشد، مقاله بلافاصله به نویسنده‌/ نویسنده‌گان هم‌راه با گزارش مشابهت‌یابی عودت می گردد.

اعضای هیئت تحریریۀ مجلۀ غالب، اقدامات لازم را برای بررسی مقالات ورودی در مورد اصالت، قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه‌شده و استفادۀ صحیح از استنادات و ارجاعات انجام می‌دهند. اعضای هیئت تحریر مجلۀ غالب، یادآوری می‌نمایند که سرقت علمی امری غیرقابل قبول است و بنابراین سیاست‌های زیر را در صورت شناسایی سرقت علمی در هر یک از مقالات ارسال‌شده به نشریه اعمال نموده و متناسب با آن اقدامات لازم خواهد نمود.

سرقت علمی به هر شکل، از جمله نقل قول مستقیم یا نقل قول غیر مستقیم از بخش‌های اساسی مقاله دیگران (بدون ذکر منبع)، "جازدن" مقاله دیگران به‌عنوان مقالۀ خود، یا ارائۀ نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط دیگران، به‌نام خود، از نقطه‌نظر انتشار مقالات علمی امری غیراخلاقی بوده و غیرقابل قبول است. همه نویسنده‌گان مقالۀ ارسالی باید اطمینان حاصل کنند که نسخۀ ارسالی، اثری بدیع و فارغ از هر یک از جنبه‌های سرقت علمی باشد. به همه نویسنده‌گان مقالات ارسالی به نشریه توصیه می‌شود با استفاده از یکی ابزارها و نرم‌افزارهای همانندجویی، میزان تشابه مطالب مقالۀ ارسالی با منابع موجود ارزیابی گردد. همه نویسنده‌گان اطمینان حاصل نمایند که مقالۀ ارسالی قبلاً به زبان دیگری منتشر نشده باشد. هم‌چنین مطمئن باشند که به‌طور هم‌زمان به نشریات دیگر ارسال نمی‌شود (ارسال هم‌زمان به نشریۀ دیگر غیرقابل قبول است).

اگر هر یک از رفتارهای غیراخلاقی فوق‌الذکر توسط هیئت تحریر نشریۀ غالب و یا توسط یکی از داوران تشخیص داده شود، مقاله بلافاصله رد می‌شود و هیئت تحریر با نویسنده(ها) تماس گرفته تا توضیح مقتضی در آن مورد ارائه نمایند. اگر نویسنده(گان) در مدت زمان معقولی توجیه و پاسخ مناسب ندهند، سردبیر نشریات دیگر (در مورد ارسال هم‌زمان به نشریه دیگر) و مؤسسۀ مربوط نویسنده(گان) مطلع می‌شوند و نام نویسنده‌گان در لیست سیاه قرار گرفته و اجازۀ ارسال مقاله به نشریۀ غالب از آن‌ها سلب می‌شود.

اگر سرقت علمی پس از انتشار مقاله توسط فردی گزارش شود، موضوع توسط هیئت تحریر نشریۀ غالب بررسی می‌شود و اگر میزان سرقت علمی قابل توجه وغیرقابل اغماض باشد، مقاله از بایگانی نشریه خارج شده و به نهاد و سازمان مربوط نویسنده اطلاع داده می‌شود و نام نویسنده‌گان در لیست سیاه قرار می‌گیرد.