اطلاعات تماس

افغانستان، هرات، غرب پارک ترقی،‌ خیابان حنظلۀ بادغیسی یک، پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، دفتر مدیریت مجله.

تماس با سردبیر

Ghulam Rasool Rahmani
سردبیر
تلفن 0093791331321

تماس با پشتیبانی

Asrar Ahmad Ehsan
تلفن 0093797970246