اطلاعات تماس

افغانستان، هرات، غرب پارک ترقی،‌ خیابان حنظلۀ بادغیسی یک، پوهنتون غالب، دفتر مدیریت مجله.

تماس با سردبیر

Ghulam Rasool Rahmani
سردبیر
تلفن 0093791331321

تماس با پشتیبانی

Asrar Ahmad Ehsan
تلفن 0093797970246