اطلاعات برای نویسنده‌گان

آیا می‌خواهید به این مجله مقاله بفرستید؟ توصیه می‌شود که متن دربارۀ مجله که شامل سیاست‌های حاکم بر انواع مقالات؛ و متن ره‌نمای نویسنده‌گان را مطالعه فرمایید. برای ارسال مقاله لازم است در سامانۀ این مجله ثبت‌نام کنید. چنان‌چه تاکنون در این مجله ثبت‌نام نکرده‌اید، نسبت به این کار اقدام کنید. چنان‌چه قبلاً ثبت‌نام کرده‌اید، فقط کافی است که به سامانه وارد شوید و مراحل پنج‌گانۀ ارسال مقاله را شروع کنید.