سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی دوجانبۀ افغانستان

(دورۀ دومِ امارت اسلامی افغانستان)

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.7

واژه‌گانِ کلیدی:

سیاست خارجی متوازن، افغانستان، دیپلماسی دو جانبه

چکیده

کشورها در عرصۀ بین‌الملل برای به دست‌آوردن حداکثر امتیازات و داشتن روابط و تعامل حسنه با سایر کشورها و به‌ویژه قدرت‌های بزرگ منطقه‌‌یی و جهانی، که باهم رقابت دارند، به اتخاذ سیاست خارجی متوازن می‌پردازند. اتخاذ سیاست خارجی متوازن مانع از تبدیل‌شدن کشور اتخاذ‌کنندۀ این سیاست به میدان رقابت و جنگ‌های نیابتی بین کشورهای دیگر می‌شود. امارت اسلامی افغانستان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن توانسته است در عرصۀ دیپلماسی دوجانبه با بعضی از کشورها ارتباط داشته باشد. حال پرسش این است که اتخاذ سیاست خارجی متوازن از سوی امارت اسلامی افغانستان در دیپلماسی دوجانبة این کشور با سایر کشورها چه دست‌آوردی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش از منابع ‌کتاب‌خانه‌یی و به روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که امارت اسلامی افغانستان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن در دیپلماسی خود موفق بوده و توانستهبا قدرت‌های بزرگ منطقه‌یی و جهانی باوجود رقابت، روابط و تعامل حسنه داشته، بعضاً دیپلُماتانی را نیز به این کشورها فرستاده است.

شناخت‌نامۀ نویسنده

کاکه تاجیک محمدی‌، وزارت امور خارجۀ افغانستان

محقق مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجۀ افغانستان، کابل، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

آخندزاده، ‌هیبت‌الله. (الف 1401). «د نیکمرغه لوی اختر د را رسیدو په مناسبت د عالیقدر امیرالمومنین شیخ الحدیث مولوی هیبت الله آخندزاده د مبارکی پیغام». متن ارسالیِ دفتر ریاست‌الوزرا به اداره‌های دولتی.

آخندزاده، ‌هیبت‌الله. (ب 1401). «پیام تبریکی عالیقدر امیرالمومنین شیخ الحدیث مولوی هیبت الله آخندزاده به مناسبت عید سعید فطر». متن ارسالیِ دفتر ریاست‌الوزرا به اداره‌های دولتی.

اردستانی، احمد‌ بخشایش. (1392). «‌رویکرد سیاست خارجی روسیه از سال 1991 تا 2001». ایران: پژوهش‌نامۀ روابط بین‌الملل. صص 9-35.

اندیشمند، محمد اکرام. (1395). «بازی ایران و عربستان در زمین افغانستان». دست‌رسی در (20/9/1401). <https://jawedan.com/1395/10647>.

ثانی آبادی، الهام؛ ‌عطار، سعید و زهرا ماوندادی. (1399). «بررسی منازعۀ هند و پاکستان بر‌اساس نظریۀ بازدارنده‌گی هسته‌ای والتز». ایران: دوفصل‌نامۀ سیاست و روابط بین‌الملل. دورۀ سوم. شمارۀ پنجم. صص 77-103.

جاویدی، رقیه؛ بهروزی لک، غلام‌رضا. (1396). «سناریوهای دهۀ آینده روابط ایران و عربستان». ایران: فصل‌نامۀ تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. شمارۀ سی‌و‌دوم. صص 1-30.

جعفری ولدانی، اصغر؛ جهان‌بخش، محمد‌تقی. (1396). «رویکردهای رقابت‌جویانۀ عربستان سعودی در افغانستان». فصل‌نامۀ روابط خارجی. سال نهم. شمارۀ سوم. صص 99-128.

روشن، امیر‌؛ فرجی، محمدرضا. (1396). «روابط هند و چین». فصل‌نامۀ روابط خارجی. سال نهم. شمارۀ دوم، صص 223-258.

ستانکزی، شیرمحمدعباس. (1401). «مصاحبه با شیرمحمدعباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ امارت اسلامی افغانستان». دستراتیژیکو مطالعاتو ژورنال. 53-54. صص 157-169.

سجادی، سیدلطیف. (1400). «تنش امریکا – روسیه و تأثیر آن بر روند صلح افغانستان». دست‌رسی در: (1/11/1401). <http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=155995>.

شفیعی، نوذر؛ قنبری، فرهاد. (1396). «تبیین روابط ایران عربستان در چهارچوب مفهومی جنگ شرد». ایران: فصل‌نامۀ تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. شمارۀ سی‌و‌یکم. صص 117-140.

عسکری، حسن. (1383). «رقابت و هم‌کاری نظامی روسیه و امریکا در گرجستان». ایران: فصل‌نامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. سال سیزدهم. دورۀ چهارم، شمارۀ 48. صص 259- 288.

عطایی فرهاد؛ تفتیان، فاطمه. (1393). «‌قدرت‌یابی دوبارۀ روسیه در نظام بین‌الملل و افزایش تنش در روابط امریکا و روسیه». ایران: فصل‌نامۀ سیاست. دورۀ 44. شمارۀ دوم. صص 291-312.

«گزارش سفر و ملاقات مقامات امارت اسلامی با مقامات کشورهای آسیای میانه، چین، روسیه، اوکراین و آذربایجان». ریاست سوم سیاسی 13/11/1443.

«گزارش سفر و ملاقات مقامات امارت اسلامی با مقامات کشورهای ایران، ترکیه، شرق میانه و آفریقا». ریاست دوم سیاسی. ‌9/11/1443.

کاظمی، مریم وریج. (1399). «تحلیلی بر بی‌ثباتی هند و پاکستان متأثر از رقابت هیدروپلتیکی». ایران: فصل‌نامۀ پژوهش ملل. ‌دورۀ ششم. شمارۀ 62. صص 7- 27.

کرمی، جهانگیر. (1390). «‌معاملۀ بزرگ در روابط امریکا و روسیه دورۀ مدودوف، اوباما». ایران: فصل‌نامۀ مطالعات جهان اسلام. دورۀ اول. صص‌71.100.

محمودی، زهرا. (1397). «بررسی تأثیر تنش‌های آمریکا و روسیه بر افغانستان». دست‌رسی در: (22/10/1401). <https://www.iess.ir/fa/report/1343>.

مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه. (1401). وزارت امور خارجه؛ فعالیت‌ها و دست‌آوردهای یک‌ساله. کابل: مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه.

مشفق، زهرا. (1399). «بررسی عوامل تعیین‌کنندۀ ماهیت رقابت هند و پاکستان». ایران: مجلۀ تدبیر اقتصاد. صص 39-46.

Downloads

چاپ شده

2023-03-15

ارجاع به مقاله

تاجیک محمدی‌ ک. (2023). سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی دوجانبۀ افغانستان: (دورۀ دومِ امارت اسلامی افغانستان). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۱۲۹-۱۴۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.7