دوره 12 شماره 1 (1402): دوره و سال دوازدهم نشراتی، شمارۀ اول، بهار ۱۴۰۲

					View دوره 12 شماره 1 (1402): دوره و سال دوازدهم نشراتی، شمارۀ اول، بهار ۱۴۰۲
چاپ شده: 2023-03-20

مقاله‌های علمی - پژوهشی

 • تبارشناسی مفهوم وراثت و بازتاب آن بر نژادگرایی جریان اندیشه‌ورزی در روابط بین‌الملل

  دکتر حسین سلیمی orcid icon ، ماندانا سجادی orcid icon
  ۱-۳۱
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.40.I1.1
 • استراتیژی‌های بقا و پایداری سازمان‌ها در محیط‌های فرّار

  محمد عابد انور orcid icon ، نصیراحمد محق orcid icon
  ۳۳-۴۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.40.I1.2
 • ابزارهای دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان

  توریالی غیاثی orcid icon
  ۴۷-۶۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.3
 • تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب (جامعۀ هدف: خبره‌گان و مردم عوام)

  علی‌ احمد امیری orcid icon ، فیروزاحمد گنجی orcid icon ، زلمی کامیار ، عبدالمجید عزیزی
  ۶۷-۸۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.4
 • نقش ترکیه در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان

  دکتر رحمت حاجی مینه orcid icon ، شیرین تاجیک orcid icon
  ۸۷-۱۰۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.5
 • چالش‌های مفهوم اسیر جنگی (با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در خصوص رزمندۀ غیرقانونی)

  ستار عزیزی orcid icon ، امید حکیم‌زاده orcid icon ، وحید سدید orcid icon
  ۱۰۷-۱۲۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.6
 • سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی دوجانبۀ افغانستان (دورۀ دومِ امارت اسلامی افغانستان)

  کاکه تاجیک محمدی‌ orcid icon
  ۱۲۹-۱۴۳
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.7
 • عناصر حمّاسه در داستان ضحّاکِ شاه‌نامه

  پوهندوی فضل احمد فاضل orcid icon ، پوهنیار سوما نظری orcid icon
  ۱۴۵-۱۶۰
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.8