تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب

(جامعۀ هدف: خبره‌گان و مردم عوام)

نویسندگان

  • علی‌ احمد امیری پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات https://orcid.org/0000-0003-0782-7660
  • فیروزاحمد گنجی پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات https://orcid.org/0000-0002-7470-1462
  • زلمی کامیار پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات
  • عبدالمجید عزیزی پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.4

واژه‌گانِ کلیدی:

تصور هرات‌نشینان، خبره‌گان جامعه، مردم عوام، پوهنتون غالب

چکیده

دانش‌گاه‌ها، یکی از مهم‌ترین مراکز رشد علمی و فرهنگی در جوامع مختلف به‌شمار می‌آیند. دانش‌گاه‌های امروز‌، به نهادهایی مبدل‌ شده‌اند که علاوه بر کارکردهای علمی- آموزشی و تحقیقی، نقش بسیار مهم و تأثیرگذار اجتماعی و فرهنگی را ایفا می‌نمایند؛ بنابراین، برحسب ضرورت، دراین تحقیق تلاش گردید تا تصور هرات‌نشینان (خبره‌گان و مردم عوام) از پوهنتون غالب مشخص گردد. اشتراک‌­کننده‌گان تحقیق، شهروندان شهر هرات بوده و براساس نمونه­‌گیری احتمالی تصادفی ساده، جمعیت نمونه‌یی که حاصل فرمول شوماخر و لومکس به تعداد 670 نفر بوده، با استفاده از پرسش‌نامه تحت مطالعه قرار گرفته‌اند. اطلاعات به‌دست‌آمده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و Smart PLs 30 مورد تحلیل قرار گرفته، ‌که نتایج آن حاکی از آن‌است که به ترتیب در سطح خبره‌گان و مردم عوام، ارزش‌های پیوندی پوهنتون و جامعه به ترتیب با ضریب تأثیر 0.910 و 0.950 بیش‌ترین اهمیت و ارزش‌های مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در سطح خبره‌گان با ضریب تأثیر 0.665 و ارزش‌های سازو‌کار آموزشی در سطح مردم عوام با ضریب تأثیر 0.624 پایین‌ترین درجۀ اهمیت را از آن خود نموده است.

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

علی‌ احمد امیری، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

عضو هیئت‌علمی پوهنځی/ دانش‌کدۀ اقتصاد پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان

فیروزاحمد گنجی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

عضو هیئت‌علمی پوهنځی/ دانش‌کدۀ اقتصاد پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان

زلمی کامیار ، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

دانش‌جوی سال آخر پوهنځی/ دانش‌کدۀ اقتصاد پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان

عبدالمجید عزیزی، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

دانش‌جوی سال آخر پوهنځی/ دانش‌کدۀ اقتصاد پوهنتون/ دانش‌گاه غالب، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

آقاپور، سید مهدی؛ سوخته‌سرایی‌، مختار. (1389). «نقش دانش‌گاه در جامعه از منظر امام خمینی(ره)» همایش: کنگرۀ ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی اجتماعی حضرت امام خمینی (ره). تاریخ برداشت: 15/ 05/ 1401. قابل دریافت از:

<http://www.imam khomeini.ir/fa/n25158/%D9%86%D9%82%D

%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4

%DA%AF%D8%A7%D9%87_

%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%

D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7

%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_>.

حافظ¬نیا، محمدرضا. (1384). م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی. تهران: مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.

داوری، علی؛ ‌رضازاده، آرش. (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS‌. چ‌سوم. تهران: ‌جهاد دانش‌گاهی‌.

شیری، حامد.‌ (1399). «دانش‌گاه و جامعه: بررسی رابطۀ دانش‌گاه با نهادهای سه‌گانۀ دولت، صنعت و جامعۀ مدنی». تهران: نشریۀ علمی (وزارت علوم). جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی. دورۀ هفتم. شمارۀ 16. .

طورانی، محسن. (۱۳۹۲). آمار و احتمال. تهران: مؤسسۀ آموزش عالی آزادپایه.

غریب‌‌ رجبیان، فاطمه؛ محمدزاده، سعید و محمدشریف شریف‌زاده. (۱۳۹۹). «تدوين الگوی پيوند دانش‌گاه و جامعه مبتنی بر رويكرد مسؤوليت‌پذيری اجتماعی در آموزش عالی كشاورزی». ایران: فصل‌نامۀ بژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. دورۀ 26، شمارۀ چهارم. < 20.1001.1.10215107.1399.26.4.4. >.

قاسمی، وحید. (1389). مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد آموس. تهران: ‌‌جامعه‌شناسان‌.

کلانتری، خلیل. (1398). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا.

Thorndike, R. M. (1995). Book Review : Psychometric Theory (3rd ed.) by Jum Nunnally and Ira Bernstein New York: McGraw-Hill, 1994, xxiv + 752 pp. Applied Psychological Measurement, 19(3), 303–305. <https://doi.org/10.1177/014662169501900308>.

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Henseler, J., Ringle, C.M. and Sinkovics, R.R. (2009), "The use of partial least squares path modeling in international marketing", Sinkovics, R.R. and Ghauri, P.N. (Ed.) New Challenges to International Marketing (Advances in International Marketing, Vol. 20), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 277-319. <https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014>.

Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16, 297–334 (1951). <https://doi.org/10.1007/BF02310555>.

Downloads

چاپ شده

2023-03-20

ارجاع به مقاله

امیری ع. ا., گنجی ف., کامیار ز., & عزیزی ع. (2023). تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب: (جامعۀ هدف: خبره‌گان و مردم عوام). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۶۷-۸۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.4