تأثیر کنوانسیون مریدا بر حقوق جزای افغانستان و رابطۀ آن با فقه امامیه

(با تأکید بر جرم رشوه و اختلاس)

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.6

واژه‌گانِ کلیدی:

کنوانسیون مریدا، فساد مالی، رشوه، فقه اسلامی، حقوق جزای افغانستان

چکیده

فساد اداری از چالش‌های شایعی است که کم‌وبیش همه نظام‌های حقوقی را درگیر خود نموده است. از همین‌رو مبارزه با فساد اداری از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعۀ بین‌المللی محسوب می‌شود. کنوانسیون مریدا، یکی از اقدامات بین‌المللی در راستای مبارزه با فساد اداری است. با‌توجه به این‌که افغانستان یکی از اعضای کنوانسیون بوده و طی حدود دو دهۀ اخیر از یک‌سو بالاترین آمار فساد اداری را به‌خود اختصاص داده و از سوی‌‌دیگر، قوانین و مقررات متعددی در زمینۀ مبارزه با فساد اداری وضع نموده، بررسی میزان تأثیر‌پذیری قوانین جزایی افغانستان از کنوانسیون مریدا حایز اهمیت. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر‌پذیری قوانین جزایی افغانستان از مقررات کنوانسیون مریدا و رابطۀ آن با احکام فقهی‌ بوده است. از همین‌رو، مقالۀ حاضر تلاش نموده به این پرسش‌ها پاسخ ارائه نماید، که قوانین داخلی افغانستان تا چه‌ اندازه از مقررات کنوانسیون مریدا تأثیر پذیرفته و با مقررات کنوانسیون هم‌سان‌سازی شده است؟ این هم‌سان‌سازی چه نسبتی با احکام فقهی دارد؟ داده‌های پژوهش از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌یی جمع‌آوری و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که افغانستان در هم‌سان‌سازی مقررات داخلی با کنوانسیون از بُعد تقنینی موفقانه عمل کرده است؛ اما در برخی موارد از قبیل توسعۀ مفهوم فساد به‌بخش خصوصی و هم‌کاری بین‌المللی به‌ویژه استرداد مجرمان و اموال به‌دست‌آمده از جرایم فساد اداری، حکم فقهی اختصاص رشوه به حاکم، قاضی و قاعدۀ نفی سبیل نادیده گرفته شده است.

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

مهدی طاهری، جامعةالمصطفی العالمیة

دانش‌جوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، جامعةالمصطفی العالمیة، قم، ایران

دکتر اسماعیل آقابابائی بنی، پژوهش‌گاه فرهنگ و علوم اسلامی

دانش‌یار گروه فقه و حقوق، پژوهش‌گاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، ایران

سرچشمه‌ها/ منابع

قرآن کریم.

آقا‌بابایی بنی، اسماعیل. (1393). «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد در زمینه رشا و ارتشا در تعامل با فقه». نشریه فقه و اجتهاد. ‌2. 93 - 118.‌http://noo.rs/gE4a0.

آهنگران، محمد رسول؛ صابری مجد، احمد. (1400). «بازپژوهی ضمان رشوه‌گیر در تلف مال موضوع رشوه در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران». مجلة پژوهش‌های فقهی تا اجتهاد. 5(9). 71 - 90. http://ensani.ir/fa/article/485996

باقری کمارعلیا، محمد. (1394). «مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن». نشریه پژوهش‌های حقوقی. ‌‌27. صص 63 - 92. http://noo.rs/NTegQ

باقری، آیت و هم‌کاران. (1391). «بررسی تطبیقی ظرفیت‌های قانون جمهوری اسلامی ایران با برخی جرایم مندرج در کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد)». نشریه مطالعات بین‌المللی پلیس. ‌10، 5 - 26. http://noo.rs/Zi51I

ترکی هرچگانی، غلام‌عباس و هم‌کاران. (1398). «بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران». مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی. شمارة 20. 95 - 120. http://noo.rs/Ux5nj

جعفری لنگرودی، سید‌محمد جعفر. (1388). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.

جلالی، محمود؛ قاسمی، وحید. (1401). «قلم‌رو انطباق روی‌کرد قانون‌گذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا». مجله مطالعات حقوق عمومی. ‌‌45(3). 381 - 404. http://noo.rs/FN1HT

حبیب‌زاده، محمد جعفر. (1379). «رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه». مجله مدرس علوم انسانی. ‌4(4). 35 - 52. https://civilica.com/doc/1118968

حسینی، سید محمد؛ نوذری فردوسیه، محمد. (1393). «سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعات تطبیقی با موازین بین‌المللی». مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی. شماره اول. 83 - 102. http://noo.rs/i2s9k

خرقانی، حسن؛ ذوقی، سعید. (1396). «بررسی فقهی جرم ‌رشوه‌ با تأکید بر قرآن کریم». فصل‌نامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق. ‌11(35). 103 - 124. https://civilica.com/doc/1412605

ذوالمجدین، زین‌العابدین. (1366). فقه و تجارت. تهران: انتشارات دانش‌گاه تهران.

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی. (1425). مسالک الافهام. قم: مؤسسه معارف.

شیخ انصاری، مرتضی. (1429). المکاسب. قم: مجمع‌الفکر الاسلامی.

صالحی، مصطفی. (1399). «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام. مجله قانون‌یار. 4(14‌). 111-131. SID. https://sid.ir/paper/524615/fa

طالقانی، سید محمود. (بی‌تا). تفسیر پرتوی از قرآن. تهران: شرکت سهامی انتشارات.

فرهمند‌فر، حیدر. (1388). «الزامات قانون‌گذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد». نشریة کارآگاه. ‌‌2(7). 80 – 97. http://noo.rs/OBt56

میر‌محمد‌صادقی، حسین. (1382). جرایم علیه امنیت و آسایش عموی. تهران: میزان.

میرحسینی نیری، سید احمد. (1389). «تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن». پژوهش‌های فقهی. ‌6(2). 107 - 119. https://civilica.com/doc/1787799

نظری‌نژاد، محمد‌رضا؛ اسفندیاری‌فر، خشایار. (1395). «بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد». پژوهش‌نامة حقوق کیفری. 13. 191 - 216. http://noo.rs/iuTMi

References

The Holy Quran.

Agha Babaei Bani, Ismail. (2013). "Iran's accession to the anti-corruption convention in the field of bribery and bribery in interaction with jurisprudence". Journal of Fiqh and Ijtihad, number two, pp. 118-93.(Persian)

Ahangaran, Mohammad Rasool and Sabri Majid, Ahmed. (1400). "Researching the guarantee of the bribe taker in the loss of property on the issue of bribery in the approach of Imamiyyah jurisprudence and related laws of Iran". Jurisprudential Research to Ijtihad, Year 5, Number 9, pp. 71-90.(Persian)

Bagheri Kumaraliya, Mohammad, (2014), "Comparative study of Iran's legislative criminal policy with the Merida Convention in the fight against financial corruption and its developments", Legal Research Journal, No. 27, pp. 63-92 .(Persian)

Bagheri, Ayat; Rezaei, Arslan; Shiman, Mahsa. (2011). "Comparative examination of the capacities of the law of the Islamic Republic of Iran with some crimes included in the Merida Convention (United Nations Convention against Corruption)". Journal of International Police Studies, No. 10, pp. 26-5 .(Persian)

Turki Harchgani, Gholam Abbas; Shambiati, Houshang; Rahami, Mohsen. (2018). "Jurisprudential examination of financial corruption in the mirror of Iran's legislative criminal policy". Fiqh and Islamic Law Studies, No. 20, 95-120. (Persian)

Jafari Langroudi, Seyyed Mohammad Jafar. (1388). Legal Terminology, Tehran: Ganj Danesh Publications. (Persian)

Jalali, Mahmoud and Ghasemi, Vahid, (1401), "The field of adaptation of Iran's legislator's approach to uniform anti-corruption provisions in the Merida Convention". Public Law Studies, Volume 45, Number 3, pp. 381-404. (Persian)

Habibzadeh, Mohammad Jafar. (1379). "Bribery from the perspective of Iranian criminal law and jurisprudence", Modares Humanities, Volume 4, Number 4, pp. 52-35. (Persian)

Hosseini, Seyyed Mohammad; Nozari Ferdowsia, Mohammad. (2013). "Islamic criminal policy against administrative corruption and comparative studies with international standards", criminal law and criminology studies, first issue, pp. 102-83. (Persian)

Kharaqani, Hassan; Zoghi, Saeed. (2016). "Jurisprudential examination of the crime of "bribery" with an emphasis on the Holy Quran", Islamic Jurisprudence Studies Quarterly, Year 11, Number 35, pp. 103-124. (Persian)

Dhul-Majdin, Zain al-Abidin. (1366). Fiqh and Trade, Tehran: Tehran University Press. (Persian)

Shahid Thani, Zain al-Din bin Ali. (1425). Masalak al-Afham, Qom: Institute of Education.(Arabic)

Sheikh Ansari, Morteza. (1429). Al-Makasab, Qom: Jamal al-Fikr al-Islami.(Arabic)

Salehi, Mustafa. (2019). "Factors of administrative corruption from the perspective of Islam". Kouniyar International Quarterly, Volume 4, Number 14, pp. 111-131. Dio:2020S4D14SH1M. (Persian)

Taleghani, Seyyed Mahmoud. (without). Interpretation of the Qur'an. Tehran: Publishing Company. (Persian)

Farhamand Far, Haider. (1388). "Requirements of Iran's legislator after joining the United Nations Convention against Corruption", Detective Journal, second year, number 7, pp. 80-97. ( Persian)

Mir Mohammad Sadeghi, Hossein. (1382). Crimes against the safety and comfort of the uncle. Tehran: Mizan. (Persian)

Mir Hosseini Neiri, Seyyed Ahmad. (1389). "Research on bribery and its jurisprudence". Jurisprudential research, year 6, number 2, pp. 107-119. (Persian)

Nazarinejad, Mohammad Reza; Esfandiari Far, Khashayar. (2015). "Comparative study of the International Convention against Financial Corruption and the Law on Improving the Health of the Administrative System and Combating Corruption". Research Journal of Criminal Law, No. 13, pp. 191-216. (Persian)

Downloads

چاپ شده

2024-03-20

ارجاع به مقاله

طاهری م., & آقابابائی بنی ا. (2024). تأثیر کنوانسیون مریدا بر حقوق جزای افغانستان و رابطۀ آن با فقه امامیه: (با تأکید بر جرم رشوه و اختلاس). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 13(1), ۱۱۳ - ۱۲۹. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.6