دوره 13 شماره 1 (1403): دوره و سال سیزدهم نشراتی. پیاپی چهل‌و‌‌چهارم. شمارۀ اول. بهار ۱۴۰۳

					View دوره 13 شماره 1 (1403): دوره و سال سیزدهم نشراتی. پیاپی چهل‌و‌‌چهارم. شمارۀ اول. بهار ۱۴۰۳
چاپ شده: 2024-03-20

مقاله‌های علمی - پژوهشی

مقاله‌های علمی - مروری

 • حق حریم خصوصی و چالش‌های فراروی آن در عصر تکنالوژی

  عبدالرحمن کریمی orcid icon
  ۱۸۲-۱۵۹
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.8
 • مطالعۀ مروری-کتابخانه‌یی فرصت‌ها و چالش‌های کارآفرینی

  پوهنیار علی احمد امیری orcid icon ، محمد جمیل عثمانی orcid icon ، میرویس محمدی orcid icon
  ۱۸۳ - ۲۰۱
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.9