شناسایی نیّات راه‌‌بردی مدارس دولتی ایران

(مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.2

واژه‌گانِ کلیدی:

نیّت راه‌بردی، توسعه مدارس دولتی، فرصت‌طلبی، رُشد‌طلبی، آینده‌نگری، ایران

چکیده

آن‌چه ‌که سال‌ها کم‌بود آن در حوزۀ برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش و پرورش احساس می‌شود، فقدان برنامه‌ریزی‌های شفاف، دقیق، قابل اندازه‌گیری، راه‌بردی و ارزیابی برای آینده است. در عرصۀ بسیار پیچیدۀ فعالیت‌های امروز سازمان‌ها، تعدد عوامل تأثیرگذار، سرعت تغییر و تحولات، علاقه‌مندی سازمان‌ها به‌ کسب موفقیت و بقايی بلندمدت، برنامه‌ریزی راه‌‌بردی، مدیریت را‌ه‌بردی و شناسایی نیت راه‌‌بردی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر کرده است. هدف مقالۀ حاضر شناسایی نیات راه‌بردی توسعۀ مدارس دولتی و سپس اولویت‌بندی آن‌ها بوده است. روش پژوهش دلفی - پیمایشی می‌باشد. مراحل انجام کار به این‌صورت بوده است، که ابتدا با استفاده از روش دلفی نیات راه‌بردی توسعۀ مدارس دولتی شناسایی گردید، سپس از طریق آزمون فریدمن، نیات راه‌بردی شناسایی شده، اولویت‌بندی شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامۀ محقق‌ساخت‌ بود. ۴۴ نیت را‌‌ه‌بردی برای توسعۀ مدارس دولتی ایران شناسایی شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش بیان‌گر آن است که: ۱. نیات راه‌بردی دارای اولویت از بُعد فرصت‌طلبی عبارت‌اند از: گام‌برداشتن فراگیران در جهت استعداد خود، توجه به‌توسعۀ پای‌دار و تأمین نیروی انسانی مناسب برای جامعه. ۲. نیات راه‌بردی دارای اولویت از بُعد رُشد‌طلبی عبارت‌‌‌اند از: "حرکت به‌سمت جوامع دانایی‌محور، رُشد فرهنگ، آموزش و پژوهش، گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزش‌یابی. ۳. نیات راه‌بردی دارای اولویت از بُعد آینده‌نگری عبارت‌اند از: ایجاد الگویی آموزش و پرورش پیش‌رفت‌گرا، نزدیک‌شدن به‌توسعۀ جهانی، تمدن‌سازیی نوین و متعالی اسلامی.

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

دکتر اعظم بابکی‌راد، دانش‌گاه/ پوهنتون آزاد اسلامی، واحد مشهد

استادیار دانش‌کده/ پوهنحی حساب‌داری و مدیریت، دانش‌گاه/ پوهنتون آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

گلناز زرمهری، دانش‌گاه/ پوهنتون آزاد اسلامیِ مشهد

دانش‌آموختۀ  فوق ‌لیسانس مدیریت، دانش‌گاه/ پوهنتون آزاد اسلامیِ مشهد، مشهد، ایران

سرچشمه‌ها/ منابع

خلیلی‌ شورینی، سهراب؛ محضری، مهدی. (1393). «شناخت موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک و اولویت‌بندی آن‌ها». ایران: مجله پژوهش‌های مدیریت راه‌‌بردی. شمارة 56. 132 - 111. https://www.sid.ir/paper/513723/fa.

دارابی، سلمان؛ نیستانی، محمدرضا و داود میرزایی‌فر‌. (1392). «بررسی مقایسه‌‌یی میزان کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه پایدار آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه». ایران: مجله مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. شماره 4. 101 - 136. https://eps.journals.umz.ac.ir/article_761.html.

رضایی‌راد، مجتبی؛ زارعی‌زوارکی، اسماعیل و رضا یوسفی‌سعیدآباد‌. (1391). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند». ایران: مجله علوم تربیتی. شماره 18. 120-109. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/030218.

شایان، حمیدرضا؛ خرمی فرد، مرضیه. (1392). «تبیین شاخص‌های عمل‌کردی در طراحی فضاهای بیرونی محیط‌های آموزشی با رویکرد توسعه مدارس اجتماعی». ایران: مجله نقش‌ جهان. شماره 3. 12-7. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1078675.

شریف، سیدمصطفی؛ آقاسی، اکرم. (1385). «زمینه‌های تحقق برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش (مطالعه موردی استان اصفهان)». ایران: مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی. شماره 3. 90 - 75. https://ensani.ir/fa/article/218943.

صبوری‌ خسروشاهی، حبیب. (1389). «آموزش و پرورش در عصر جهانی‌شدن؛ چالش‌ها و راهبردهای مواجهه با آن». ایران: فصل‌نامه مطالعات راه‌بردی سياست‌گذاری عمومی. شماره 1. 153 - 196. https://sspp.iranjournals.ir/?_action=article&au=2297&_au.

صدرا، ا. (2017). «الزامات فرهنگی تعالی قدرت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران». ایران: مجله مطالعات قدرت نرم. 6 (14). 153 - 165. https://ensani.ir/fa/article/367488/.

کردنائیج، اسداله و هم‌کاران. (1394). «تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار». ایران: مجلة پژوهش‌های مدیریت در ایران. ۱۹ (۴). ۱۳۹-۱۶۰. https://mri.modares.ac.ir/article_ .380.html.

Brown, R. S. (2015). Strategic Intent, Capabilities and Financial Performance: A Study of the Pharmaceutical Industry. Journal of Management Policy and Practice, 16(1), 18. https://www.semanticscholar.org/paper/

Ciszewska-Mlinaric, M. (2016). Foreign Market Knowledge and SME's International Performance: Moderating Effects of Strategic Intent and Time-to-Internationalization. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 51. https://ideas.repec.org/a/krk/eberjl/v4y2016i4p51-66.html

Hamel, G. & Prahalad, C. K. (1989). Strategic intent. Harvard Business Review, 67(3), 63- 76. https://hbr.org/2005/07/strategic-intent

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the Future. Harvard Business School Press. Boston, MA.

Levy, M., Powell, P., & Worrall, L. (2005). Strategic intent and e-business in SMEs: enablers and inhibitors. Information Resources Management Journal (IRMJ), 18(4), 1-20. https://www.researchgate.net/publication/32116787

Mburu, S. N., & Thuo, J. K. (2015). Understanding the Concept of Strategic Intent. International Journal for Innovation Education and Research, 3(6). Chrome xtension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.irjes.com/Papers/vol4-issue6/G465760.pdf

McGee, J. (2014). Strategic Intent, Wiley Encyclopedia of Management, edited by Professor Sir Cary L Cooper, John Wiley & Sons.

Odita, A., & Bello, A. (2015). Strategic intent and organizational performance: A study of Banks in Asaba Delta State in Nigeria. In Information and Knowledge Management 5, 60-71. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://core.ac.uk/download/pdf/234671947.pdf

References

Brown, R. S. (2015). Strategic Intent, Capabilities and Financial Performance: A Study of the Pharmaceutical Industry. Journal of Management Policy and Practice, 16(1), 18. (Enlgish).

Ciszewska-Mlinaric, M. (2016). Foreign Market Knowledge and SME's International Performance: Moderating Effects of Strategic Intent and Time-to-Internationalization. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 51. (Enlgish).

Darabi, S., Neyestani, M., and Mirzaeifar, D., (2013). Comparative study of the rate of using strategic planning components in sustainable development of education in Isfahan and Kermanshah, educational planning studies, 2(4), 101-136.( Persian)

Fallah tafti, s., kordnaeich, a., khodadad hosieni, h. & jamali , m.(2015). Explaining interaction strategic objectives of the Iranian banking industry using the concept of business ecosystem. Management reaserch in iran, 19(4),140-159. (Persian)

Hamel, G. & Prahalad, C. K. (1989). Strategic intent. Harvard Business Review, 67(3), 63- 76. (Enlgish).

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the Future. Harvard Business School Press. Boston, MA.

Khalili-Shourini, Sohrab and Mehdhari, Mehdi (2014). Understanding the obstacles to the implementation of strategic plans and their prioritization, Strategic Management Research, No. 56, 111-132. (Persian)

Levy, M., Powell, P., & Worrall, L. (2005). Strategic intent and e-business in SMEs: enablers and inhibitors. Information Resources Management Journal (IRMJ), 18(4), 1-20. (Enlgish).

Mburu, S. N., & Thuo, J. K. (2015). Understanding the Concept of Strategic Intent. International Journal for Innovation Education and Research, 3(6).

McGee, J. (2014). Strategic Intent, Wiley Encyclopedia of Management, edited by Professor Sir Cary L Cooper, John Wiley & Sons. (Enlgish).

Odita, A., & Bello, A. (2015). Strategic intent and organizational performance: A study of Banks in Asaba Delta State in Nigeria. In Information and Knowledge Management 5, 60-71. (Enlgish).

Rezaei-Rad, Mojtabi, Zarei-Zwarki, Ismail and Yousefi-Saeedabad, Reza (2011). "Identification and prioritization of factors on the development of smart schools", Educational Sciences, No. 18, 109-120. (Persian)

Sabouri Khosroshahi, H., (2010). Education in globalization era; challenges and strategies if comping with it, strategic studies of public policy making, 1(1), 153-196. (Persian)

Sadra, a. (2017). Cultural Requirements for the Excellence of the International Power of the Islamic Republic of Iran. soft power, 6(14), 153-165. (Persian)

Sharif, Seyed Mostafi and Agassi, Akram (2015). Fields of realization of strategic planning in education (case study of Isfahan province), educational sciences and psychology, number 3, 75-90. (Persian)

Shayan, Hamidreza and Khormi Fard, Marzieh (2012). Explanation of performance indicators in the design of the outer spaces of educational environments with the approach of developing social schools, Naqsh Jahan, No. 3, 7-12.(Persian).

Downloads

چاپ شده

2024-03-20

ارجاع به مقاله

بابکی‌راد ا., & زرمهری گ. (2024). شناسایی نیّات راه‌‌بردی مدارس دولتی ایران: (مطالعۀ موردی: شهر مشهد). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 13(1), ۴۳-۲۵. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.2