حق حریم خصوصی و چالش‌های فراروی آن در عصر تکنالوژی

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.8

واژه‌گانِ کلیدی:

تکنالوژی، حریم خصوصی، چالش‌ها، اینترنت

چکیده

حق حریم خصوصی از‌جمله حقوقی‌‌است، که در قوانین بین‌المللی و قوانین کشورهای مختلف جای‌گاه ویژه‌یی داشته و هم‌واره مورد حمایت قانون‌گذاران عرصۀ بین‌المللی و داخلی کشورها بوده است. عصر اطلاعات و تکنالوژی دیجیتال باعث تغییرات عمده‌یی در جامعه شده و هم‌چنین با خود تهدیداتی برای حریم خصوصی افراد به ‌هم‌راه دارد. درک چالش‌ها و تهدیدات این‌ عصر برای حریم خصوصی افراد اهمیت بالایی دارد. هدف این تحقیق بررسی چالش‌های حریم خصوصی و موارد نقض آن به‌وسیلۀ تکنالوژی در عصر دیجیتال است. پرسش تحقیق این بوده است که: چالش‌های حریم خصوصی در عصر تکنالوژی چیست؟ و تکنالوژی در چه مواردی باعث نقض حریم خصوصی افراد شده است؟ در این تحقیق، از روش تحلیلی - توصیفی با استفاده از ابزار کتاب‌خانه‌یی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند، که تکنالوژی در عصر فعلی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای حریم خصوصی‌است و در مواردی نظیر نقض داده‌ها، حملات سایبری، باج‌گیری سایبری، مهندسی اجتماعی، دزدی هویت، دست‌رسی به‌ اطلاعات از طریق شبکه‌های وای‌فای ناامن و عمومی، آسیب‌پذیری اطلاعات از طریق اینترنت اشیا، قرارگرفتن اطلاعات در دید عموم، نفوذ به حریم خصوصی از طریق داده‌کاوی و پروفایل‌سازی و جاسوسی سایبری، باعث نقض حریم خصوصی افراد می‌شود.

شناخت‌نامۀ نویسنده

عبدالرحمن کریمی، مؤسسۀ تحصیلات عالی هریوا

کادر علمی دیپارتمنت اداری – دیپلماسی، پوهنځی/ دانش‌کدة حقوق و علوم سیاسی، مؤسسۀ تحصیلات عالی هریوا، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

اسکندری، مصطفی. (1389). «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی». فصل‌نامۀ حکومت اسلامی. سال 15. شمارۀ 4. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/947537.

امامی، سید حسن. (1387). شرح قانون مدنى. چ28. ج1. تهران: انتشارات اسلامیه.

انصاری، باقر‌. (۱۳۸۶). حقوق حریم خصوصی. قم: گل‌ها.

انصاری، باقر. (1393). «حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام تطبیقی و ایران». دانش‌گاه تهران: مجلۀ دانش‌کدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. شمارة 66. https://ensani.ir/fa/article/16761.

بیستونی، صفورا؛ مقدادی، محمدمهدی. (1401). «بررسی تطبیقی گسترۀ حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک». نشریۀ علمی حقوق تطبیقی معاصر. سال 13. شمارة 28. https://ensani.ir/fa/article/536868.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1387). ترمینولوژی حقوق. چ‌10. تهران: انتشارات گنج دانش.

خرم‌دل، مصطفی. (1388). تفسیر نور. چ7. تهران: نشر احسان.

خویی، سید ابوالقاسم. (1410ق). منهاج الصالحین. چ28. ج2. قم: مدینة العلم.

رئوفی، علی‌اصغر و هم‌کاران. (1399) «اصول حاکم بر لایحۀ حریم خصوصی». فصل‌نامۀ مبانی فقهی حقوق اسلامی. سال 13، شمارة 25. https://journals.srbiau.ac.ir/article_16350.html.

عبداله‌زاده، انس؛ حاجی پورکندرود، علی. (1401) «تحلیل چالش‌های دولت الکترونیک با حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان». فصل‌نامۀ حقوق اداری. ‌9(31). https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1030-fa.pdf.

علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. (1414ق). تذکره الفقهاء. قم: مؤسسه آل البیت علیهم الاسلام.

علی حسینی، همایون علی و هم‌کاران. (1399). «امنیت محتوای داده‌ها در حریم خصوصی و مطالعه تطبیقی آن». فصل‌نامۀ علمی – پژوهشی جامعه‌شناسی سیاسی ایران. ‌3(2). پیاپی 10. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/120025/1079‌.

فتحی، یونس؛ شاه‌مرادی، خیراله. (1396) «گسترۀ قلم‌رو حریم خصوصی در فضای مجازی». مجلۀ حقوقی دادگستر. ‌81 (99). https://www.jlj.ir/article_29234.

قهفرخی، شهباز؛ مسعودیان، مصطفی. (1391). «حمایت از حریم خصوصی از منظر آیات و روایات». دو‌فصل‌نامۀ تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌یی قرآن کریم. ‌3 (2). https://ensani.ir/fa/article/download/522480.

کاتوزیان، ناصر. (1394). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چ46. تهران: انتشارات میزان.

مازندرانی، محمد صالح ابن احمد بن شمس سوری. (1382). شرح الکافى. ج2. تهران: انتشارات اسلامی.

مصطفوی اردبیلی، سید محمدمهدی؛ تقی انصاری، مصطفی؛ رحمتی‌فر، ‌سمانه. (1402). «تأثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین‌الملل». دو‌فصل‌نامۀ حقوق فناوری‌های نوین. ‌4(8).

معین، محمد. (1363). فرهنگ فارسى معین. چ2. ج9. تهران: انتشارات امیرکبیر.

‌. موسوی بجنوردی، سید محمد؛ ‌نسترن‌پور. (1397). «بررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی». ‌مجلۀ نامۀ الهیات. ‌11(42). https://sanad.iau.ir/journal/jt/Article/663969?jid=663969.

Alessandro. A, Laura. B & George. L. (2015) Privacy and Human Behavior in the Age of Information, Science, Volume 347, No 6221, PP 509-514.

https://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/PrivacyHumanBeh.

Radi P. Romansky & Irina S. Noninska. (2020) Challenges of the digital age for privacy and personal data protection, Mathematical Biosciences and Engineering(MBE), volume17(5) PP 5288-5303.

https://www.aimspress.com/article/id/5544

Yu. S (2016) Big Privacy: Challenges and Opportunities of Privacy Study in the Age of Big Data, IEEE Access, Volume 4, PP 2751-2763.

https://feihu.eng.ua.edu/NSF_BD_lec15.pdf

Rashidat Taiwo. A (2023) Personal Protection of Privacy in the Information Age, Library Philosophy and Practice (e-journal), pp 1-15.

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=15127&context=libphilprac

Griffin. K, Whitehead. R, Balsmeier. P & Packer. J (2002) Privacy in The Age of Technology, International Business & Economics Research Journal, Volume 1, Number 4, pp 29-38.

https://www.clutejournals.com/index.php/IBER/article/view/3911

Brandqvist. J & Lieberth Nilsson. J (2023) Phishing Detection Challenges for Private and Organizational Users: A Comparative Study Bachelor Degree Project in Informatics, university of Skovde.

Lotfy. A, Zaki. A, Hafeez, T & Mahmoud. T, (2021) Privacy Issues of Public Wi-Fi Networks, In book: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Computer Vision (AICV2021), pp.656-665.

https://www.researchgate.net/publication/351947401

Schermer. B, (2011) The limits of privacy in automated profiling and data mining, ELEVIER, volume 27, Issue 1, pp 45-52.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364910001767

Human Rights Council, The right to privacy in the digital age: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Forty-eighth session, 13 September–1 October 2021, Agenda items 2 and 3

References

Ansari, Bagher. (2007). Privacy Rights, 1st Edition, Qom, Golha Publishing. (Persian)

Emami, Seyyed Hassan. (2008). Explanation of Civil Law, 28th Edition, Tehran, Islamic Publications, Volume 1. (Persian)

Jafari Langroudi, Mohammad Jafar. (2008). Legal Terminology, 10th Edition, Tehran: Ganj Danesh Publications.

Khorddel, Mostafa. (2009). Interpretation of Noor, 7th Edition, Tehran, Ehsan Publishing. (Persian)

Khoyi, Seyyed Abolghasem. (1931). Manhaj al-Salihin, 28th Edition, Qom, Madinat al-Ilm, Volume 2. (Persian)

Allameh Hilli, Hasan ibn Yusuf ibn Mutahhar Asadi. (1435). Tazkirat al-Fuqaha, Qom, Al al-Bayt Institute. (Persian)

Katuzian, Naser. (2015). Civil Law in the Current Legal Order, 46th Edition, Tehran: Mizan Publications. (Persian)

Mazandarani, Mohammad Saleh ibn Ahmad ibn Shamsouri. (2003). Sharh al-Kafi, Vol. 6, Tehran, Islamic Publications. (Persian)

Mo'in, Mohammad. (1984). Mo'in Persian Dictionary, 2nd Edition, Tehran, Amir Kabir Publications, Vol. 9. (Persian)

Ansari, Bagher. (2014). "Privacy and Its Protection in Comparative Islamic and Iranian Law," University of Tehran, Faculty of Law and Political Science Journal, No. 66. (Persian)

Eskandari, Mostafa. (2010). "The Nature and Importance of Privacy," Islamic Government Quarterly, 15th Year, No. 4. (Persian)

Biston, Safura, Moghaddadi, Mohammad Mehdi. (2022). "A Comparative Study of the Scope of Children's Privacy in Islam and the Convention on the Rights of the Child," Contemporary Comparative Law Journal, 13th Year, No. 28. (Persian)

Raufi, Ali Asghar, Jamshidi Rad, Mohammad Sadegh, and Pour Bafarani, Alireza. (2020). "Principles Governing the Privacy Bill," Islamic Legal Foundations Quarterly, 13th Year, No. 25. (Persian)

Ali Hosseini, Homayoun Ali, Karami, Hamidreza, and Ahmadi Far, Rasoul. (2020). "Data Content Security in Privacy and Its Comparative Study," Iranian Journal of Sociopolitical Sociology, 3rd Year, No. 2, Issue 10. (Persian)

Abdolhazadeh, Enas, and Hajipour Kandroud, Ali. (2022). "Analysis of Challenges of E-Government with Citizens' Information Privacy," Administrative Law Journal, 9th Year, No. 31. (Persian)

Fathi, Younes, and Shahmoradi, Khairallah. (2017). "The Scope of Privacy in the Virtual Space," Dadgostar Legal Journal, 81st Year, No. 99. (Persian)

Ghafori, Shahbaz, and Masoudian, Mostafa. (2012). "Protection of Privacy from the Perspective of Verses and Narrations," Interdisciplinary Quranic Research Biannual, 3rd Year, No. 2. (Persian)

Mousavi Bajnourdi, Seyyed Mohammad, and Nastaranpour. (2018). "Jurisprudential and Legal Examination of Privacy," Theological Journal, 11th Year, No. 42. (Persian)

Mostafavi Ardabili, Seyyed Mohammad Mehdi, Taghi Ansari, Mostafa, and Rahmati Far, Samaneh. (2023). "The Impact of Artificial Intelligence on the International Human Rights System," Journal of New Legal Technologies, Volume 4, No. 8. (Persian)

Alessandro. A, Laura. B & George. L. (2015) Privacy and Human Behavior in the Age of Information, Science, Volume 347, No 6221, PP 509-514.

https://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/PrivacyHumanBeh.

Radi P. Romansky & Irina S. Noninska. (2020) Challenges of the digital age for privacy and personal data protection, Mathematical Biosciences and Engineering(MBE), volume17(5) PP 5288-5303. https://www.aimspress.com/article/id/5544

Yu. S (2016) Big Privacy: Challenges and Opportunities of Privacy Study in the Age of Big Data, IEEE Access, Volume 4, PP 2751-2763.

https://feihu.eng.ua.edu/NSF_BD_lec15.pdf

Rashidat Taiwo. A (2023) Personal Protection of Privacy in the Information Age, Library Philosophy and Practice (e-journal), pp 1-15.

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=15127&context=libphilprac

Griffin. K, Whitehead. R, Balsmeier. P & Packer. J (2002) Privacy in The Age of Technology, International Business & Economics Research Journal, Volume 1, Number 4, pp 29-38. https://www.clutejournals.com/index.php/IBER/article/view/3911

Brandqvist. J & Lieberth Nilsson. J (2023) Phishing Detection Challenges for Private and Organizational Users: A Comparative Study Bachelor Degree Project in Informatics, university of Skovde.

Lotfy. A, Zaki. A, Hafeez, T & Mahmoud. T, (2021) Privacy Issues of Public Wi-Fi Networks, In book: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Computer Vision (AICV2021), pp.656-665.

https://www.researchgate.net/publication/351947401

Schermer. B, (2011) The limits of privacy in automated profiling and data mining, ELEVIER, volume 27, Issue 1, pp 45-52.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364910001767

Human Rights Council, The right to privacy in the digital age: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Forty-eighth session, 13 September–1 October 2021, Agenda items 2 and 3

Downloads

چاپ شده

2024-03-20

ارجاع به مقاله

کریمی ع. (2024). حق حریم خصوصی و چالش‌های فراروی آن در عصر تکنالوژی. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 13(1), ۱۸۲-۱۵۹. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.8