تبیین گزاره‌های روابط بین‌الملل در پارادایم پُست‌مُدرنیزم

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.4

واژه‌گانِ کلیدی:

ره‌یافت سنتی، مدرنیزم، پست‌‏مدرنیزم، گزاره، پارادایم، روابط بین‌الملل

چکیده

پارادایم پُست‌مُدرنیزم با نگرشی‌که نسبت به معرفت بشری داشته، گزاره‌های روابط بین‌الملل را به‌عنوان گفت‌مان حاکم در حوزة قدرت برنتابیده است؛ در‌حالی‌که علم روابط بین‌الملل به‌عنوان یکی از شاخه‌های دانش سیاسی، برای متفکران پست‌مدرنیزم جای‌گاه ویژه‌یی را باز کرد. اهمیت و ضرورت تحقیق این بوده که نگرش پُست‌مدرنیستی نسبت به گزاره‌های دانش روابط بین‌الملل محصول چه پنداری‌است؟ هدف اصلی تحقیق پرداختن به این موضوع بوده ‌است که پارادایم پست‌‏مدرنیزم چه‌گونه گزاره‌های روابط بین‌الملل، مخصوصاً ره‌یافت‌های سنتی‌یی را که به‌عنوان گفت‌مان غالب و کلی‌نگر متصور استمورد واکاوی و انتقاد قرار داده است. این تحقیق در جست‌وجوی پاسخ به این سوال بوده که آیا واقعاً می‌توان پست‌‏مدرنیزم را در چهارچوب تیوری‌های روابط بین‌الملل، به‌عنوان یک پارادایم تحلیلی پذیرفت، به‌گونه‌یی که گزاره‌های علم روابط بین‌الملل از طریق آن حلاجی گردد؟ در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتاب‌خانه‌یی، مقالات علمی و مجلات معتبر تحقیقی استفاده شده و قلم‌رو پژوهش از لحاظ موضوعی در حوزة دانش روابط بین‌الملل بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که: پارادایم پست‌‏مدرنیزم با هر نوع کلّی‌گویی، حقیقت‌باوری و ساختارمندی گزارهای روابط بین‌الملل موافق نیست و آن‌ها را ابزاری می‌داند در خدمت قدرت.

شناخت‌نامۀ نویسنده

علیرضا انصاری‌ ‌کارگر‌‌، پوهنتون جامی

استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون جامی، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

اشقلی عباسی، مجید. (1389). «از مدرنیسم تا پست مدرنیسم در روابط بین‌الملل». ایران: مجلۀ علمی – تخصصی سیاسی و اقتصادی. ش 266. صص 266 – 265. <http://ensani.ir/fa/article/89614/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 >.

بیات، عبدالرسول و هم‌کاران. (1387). فرهنگ واژه‌ها. چ‌دوم. قم: مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی.

جکسون، رابرت؛ سورنسون، گئورک. (1390). در‌آمدی بر روابط بین‌الملل. ترجمۀ مهدی ذاکریان، احمد تقی‌زاده و حسن سعید‌کلاهی. چ‌سوم. تهران: نشر میزان‌.

دیوتاک، ریچارد. (1388). «پست‏‌‎مدرنیزم در روابط بین‌الملل». ترجمۀ علیرضا ازغندی و محسن محمودی. ایران: فصل‌نامۀ تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. 5(1). 13-44. <https://jlap.srbiau.ac.ir/article_7216.html>.

رشیدی، محمد مهدی. (1388). «پارادایم یا الگوی تفکر». ایران: فصل‌نامۀ علمی – تخصصی شاخص کارآفرینی.

شولت، یان آرت. (1386). نگاهی موشکافانه بر پدیدۀ جهانی‌شدن. ترجمۀ مسعود کرباسیان. چ‌دوم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‌.

قاسمی، فرهاد. (1389). اصول روابط بین‌الملل. تهران: نشر میزان‌.

قوام، عبدالعلی. (1391). اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل. چ‌ هجدهمم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانش‌گاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی.

قره‌باغی، علی‌اصغر. (1380). تبارشناسی پست‏مدرنیزم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

کهون، لارنس. (1394). از مدرنیسم تا پست‏‌مدرنیزم. ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.

کلوسکو، جورج. (1392). تاریخ فلسفۀ سیاسی. ج اول. چ‌ سوم. ترجمۀ خشایار دیهیمی. تهران: نشر نی‌.

مقدم حیدری، غلام‌حسین؛ آیت‌اللهی، حمیدرضا. (1390). «عقلانیت به مثابه حفظ ‌گزاره‌های ثابت‌ و جای‌گزینی ‌گزاره‌های سیال‌». ایران: نشریۀ فلسفۀ علم. پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال اول. پیاپی اول. شمارۀ دوم. صص 143 – 161.

منوچهری، عباس و هم‌کاران. (1393). ره‌یافت و روش در علوم سیاسی. چ ششم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانش‌گاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‌.

References

Ashqali_e_Abbasi, Majid. (2010). "From modernism to postmodernism in international relations". Iran: Political and economic scientific Journal. No. 266. pp. 266-265.<%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86% DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84>.

Bayat, Abdulrsool and et.al. (2008). “dictionary of words”. Second printing, Qom: Institute of Religious Thought and Culture. (Persian)

Devetak, Richard.(2009). “Post – Modernism in International Relations”. Translation by: Alireza Azqandi and Mohsan Mahmodi, Iran: Danish Nama Politic and Law, spring and summer 2009, pp:13 – 44.

Gharebaghi, Ali Asghar. (2001). “Genealogy of Postmodernism”. First printing, Tehran: cultural studies. (Persian)

Ghavam, Abdol – Ali. (2012). “principle of foreign policy and international politics”, the sixteenth printing, Tehran: SAMT. (Persian)

Hawon, Lawernce. (2015). “from modernism to postmodernism”. Translated by: Addulkarim Rashidian, Tehran: Nashr-e Ney.

Jackson, Robert and George Sorenson. (2011). “Introduction to International Relations”. Translation by: M Zakerian, A. Taghizadeh and H. S.Kolahi, Tehran: Mizan Legal Foundation.

Klosko, George. (2013). “History of Political Theory”. Translated by: Khashayar Dayhami, third printing, Tehran: Nashr-e Ney.

Manoochehri, Abbs and other colleagues. (2014). “Approach and Method in Political Science”. Sixth printing, Tehran: SAMT. (Persian)

Moghadam Heydari, Gholam Hossein; Ayatollahi, Hamidreza. (2011). "Rationality as maintaining fixed propositions and replacing fluid propositions". Iran: Philosophy of Science. Research Institute of Humanities and Cultural Studies. first year. first Volume. Second Issue. pp. 143-161.

Qasami ,Farhad. (2010). “ Principle of Internationa Relationships”, Tehran: Nashra Mizan. (Persian)

Rashidi, Mohammad Mehdi. (2009). "Paradigm or pattern of thinking". Iran: Scientific Quarterly Journal of Entrepreneurship.

Scholte, Jan Aart. (2007). “A close look at the phenomenon of globalization”. Translated by: Massoud Karbasian, second printing, Tehran: Elmi Farhangi Publishing C.

Downloads

چاپ شده

2023-06-21

ارجاع به مقاله

انصاری‌ ‌کارگر‌‌ ع. (2023). تبیین گزاره‌های روابط بین‌الملل در پارادایم پُست‌مُدرنیزم. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(2), ۵۹-۷۸. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.4