چالش‌های مفهوم اسیر جنگی

(با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در خصوص رزمندۀ غیرقانونی)

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.6

واژه‌گانِ کلیدی:

اسیر جنگی، رزمنده‌گان غیرقانونی، حقوق ایالات متحدة امریکا

چکیده

از‌مهم‌ترین ستون‌های حقوق بین‌المللِ بشردوستانه، تفکیک رزمنده‌گان از غیرنظامیان بوده است. ویژه‌گی بارز خصیصۀ رزمنده‌گی این است، که آن‌ها حق مشارکت در درگیری‌ها را دارند. رزمنده‌گان به صرف انجام اقدامات قانونی در جنگ، تعقیب و مجازات نمی‌شوند و پس از پایان مخاصمات، می‌بایست آزاد شوند. شناسایی وضعیت اسیر جنگی، مقدمۀ لازم برای بهره‌مند‌شدن رزمنده از این حقوق است. ایالات متحده جهت محرومیت جنگ‌جویان وابسته به طالبان و القاعده در جنگ افغانستان، از شناسایی وضعیت اسیر جنگی برای دست‌گیرشده‌گان، خودداری کرد و از آن‌ها با‌عنوان رزمندة غیرقانونی نام برد تا بتواند آن‌ها را برای مدت نامحدودی در بازداشت نگه دارد. هدف این تحقیق، بررسی مسؤولیت بین‌المللی دولت امریکا در وضع این قانون و ضرورت الغای این مقرره بوده است. سوال اساسی این پژوهش این بوده‌ که: که رویکرد جدید امریکا، به‌ویژه قانون 2006م تا چه میزان با مقررات حقوق بشردوستانه مطابقت دارد؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می‌باشد و شیوۀ ‌گردآوری اطلاعات، کتاب‌خانه‌یی است. با بررسی قواعد حقوق بین‌الملل از‌جمله رویۀ قضایی بین‌المللی به این یافته‌ها دست یافته‌ایم که: قانون مذکور علاوه بر مغایرت با مقررات کنوانسیون سوم ژنو، رویۀ خطرناکی را در روابط بین‌المللی ایجاد خواهد کرد و پس‌رفتی در رعایت قواعد مسلم حقوق بشردوستانه در حوزۀ حقوق رزمنده‌گان می‌باشد، که در چند دهۀ اخیر، رو به توسعه و پیش‌رفت نهاده است.

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

ستار عزیزی، پوهنتون/ دانش‌گاه بوعلی سینا

استاد حقوق بین الملل، دانش‌کده/ پوهنځی علوم انسانی، پوهنتون/ دانش‌گاه بوعلی سینا، همدان، ایران

امید حکیم‌زاده، مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غرجستان

عضو هیئت‌علمی دانش‌کده/ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غرجستان (شعبه فراه)، فراه، افغانستان

وحید سدید، پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل

پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل

سرچشمه‌ها/ منابع

الف. فارسی

راجرز، آنتونی؛ مالرب، پل. (‌1387). قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه. ترجمۀ کمیتۀ ملی حقوق بشر‌دوستانه. چ سوم. تهران: امیرکبیر.

سیاه رستمی، هاجر؛ حسین‌نژاد، کتایون و محسن افچنگی. (‌1390‌). حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری‌های مسلحانه‌ (‌مجموعه اسناد ژنو). تهران: انتشارات مؤسسۀ آموزش علمی- کاربردی هلال ایران.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (‌1392‌). حقوق بین‌الملل بشردوستانه. تهران: انتشارات گنج دانش‌.

كنعانی، محمدطاهر؛ سياه‌ رستمی، هاجر و کتایون حسين‌نژاد. (‌1383‌). حقوق بين‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمايت از افراد در درگيری مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو). چ‌دوم. تهران: انتشارات كميتۀ ملی حقوق بشردوستانۀ جمهوری اسلامی ايران‌.

هنکرتز، ژان ماری؛ لوییس دوسوالدبک. (‌1387). حقوق بین‌المللی بشردوستانۀ عرفی. ج‌اول. ترجمۀ دفتر امور بین‌الملل قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ. تهران: انتشارات مجد‌.

ب. انگلیسی

Aldrich, George. (1982). "Guerilla Combatants and Prisoner of War Status". American University International Law Review. Vol31, pp. 871-878.

Bikova, Veronika. (2015). "Talking about Unlawful Combatants? A Short and Concise Assessment of a Long and Multifaceted Debate". Available at: https://www.academia.edu/25892035/Talking_About_Unlawful_Combatants_A_Short_and_Concise_Assessment_of_a_Long_and_Multifaceted_Debate.

Desalegn, Alemneh. (2019). "Protection of Unlawful Combatants Under the Contemporary IHL". Avaliable at: https://www.academia.edu/38847264/Protection_of_Unlawful_Combatants_Under_the_Contemporary_IHL.

Elsea, Jennifer. (2003). "Treatment of Battlefiled Detainees in the war on Terrorism". (2d ed., 17 Sept. 2003). at http://www.fas.org/irp/crs/RL31367.pdf.

Goldman Robert & Brian D. Tittemore. (2002). "Unprivileged Combatant and the Hostilities in Afghanistan: Their Status and Rights under International Humanitarian and Human Rights Law". ASIL task force on Terrorism.

Hacker E. Donald. (1978)."The Application of Prisoner-Of-War Status to Guerrillas Under the First Protocol Additional to the Geneva Conventions of 1949". Boston College International & Comparative Law Journal. vol2, no.1.pp.131-162.

Nurick, Lester & Roger W. Barret, “egality of Guerrilla forces under the laws of war", American Journal of International law, Vol: 40, Issue 3, pp.563-583.

O'Scannlain F. Diarmuid. (2005). "Dissecting the Guantanamo Trilogy", Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public. Policy ,Vol:19,Issue 1, pp.317-325

Quéguiner, Jean-François ( 2003), "Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law". International Humanitarian Law Research Initiative, Reaffirmation and Development of IHL, Program on humanitarian policy and conflict Research. Available at. Harvard university; Nov 2003; http://www. Ihlresearch.org/portal/ ihli/alabamp. Ph.

Sandoz, Yves & Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (1987), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949,Geneva, Martinus Nijhoff Publisher.

Vark, Rene ( 2005), "The Status and Protection of Unlawful Combatants", Jurdica International,Vol: 10, pp.191-198.

Kennet Watkin,( 2003), "Combatants, unprivileged and conflicts in the 21st century", HPCR Policy brief, <http://www.ihlresearch.org/portal/ihli/session2.

Kennet Watkin,( 2005), "Warriors without rights? Combatants, unprivileged Belligerents, and the Struggle over Legitimacy", Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, November 2005, available at: www.hsph.harvard.edu/hpcr.

Downloads

چاپ شده

2023-03-20

ارجاع به مقاله

عزیزی س., حکیم‌زاده ا., & سدید و. (2023). چالش‌های مفهوم اسیر جنگی: (با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در خصوص رزمندۀ غیرقانونی). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(1), ۱۰۷-۱۲۸. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.6