تقابل عقل و عشق در شعر حیدری وجودی

(با آورده‌هایی از مولانا)

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.5

واژه‌گانِ کلیدی:

حیدریِ وجودی، عرفان و تصوف، عشق، عقل

چکیده

حیدری وجودی، یکی از بزرگ‌ترین شاعرانِ عارفِ معاصر افغانستان است؛ دیوان شعر او ارزش‌مندترین اثر عرفانی شمرده می­‌شود، که در تمام قالب­‌های شعری (به‌استثنای قالب معاصر) سروده شده­ و در حوزۀ عرفان جای‌گاه مهم و برجسته را احراز نموده است. یکی از مسائل بنیادی در عرفان، بحث تقابل عقل و عشق است؛ بنابراین، نیاز است که این موضوع مهم در شعر او موردبررسی قرار گیرد. هدف کلی این تحقیق دریافت پاسخ به این پرسش بوده است که: دیدگاه حیدری وجودی راجع به عقل و عشق چیست؟ این تحقیق براساس هدف، بنیادی، براساس داده‌های کیفی، و براساس روش، تحلیلی-انتقادی است. یافته‌­های تحقیق نشان می‌دهند که: «تقابل عقل و عشق» در شعر وجودی واضح و روشن است. وی عقل را به دو دسته: جزئی و عقل ایمانی (عشق) دسته‌بندی نموده و به این باوراست که عقل جزوی تَوَهُم‌آور است، نمی‌­تواند سرّ حق را بداند؛ ازاین‌رو، شناخت حقیقت جزء با عقل ایمانی (عشق) امکان‌پذیر نیست؛ هم‌چنان به این باوراست که با قیاس و استدلال درک حقیقت امکان­‌پذیر نیست؛ زیرا سرچشمۀ استدلال عقل است و عقل متأثر از پیرامون خود می­‌شود.

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

فدامحمد رادپور، پوهنتون علّامه طباطبائی

دانش‌جوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر محمود بشیری، پوهنتون علّامه طباطبائی

دانش‌یارِ پوهنځی زبان و ادبیات فارسی، پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، پوهنتون علّامه طباطبائی

دانش‌یارِ پوهنځی زبان و ادبیات فارسی، پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

سرچشمه‌ها/ منابع

‌ قرآن کریم.

احمدی نقدهی، جعفر. (1398). تقابل و تعامل عقل و عشق در مثنوی مولوی و حدیقۀ سنایی. رسالۀ دکتری. به‌ره‌نمایی: پرویز محمدی. دانش‌گاه ادیان و مذاهب. ایران: قم.

استعلامی، محمد. (1399). فرهنگ‌نامۀ تصوف و عرفان. چ‌ دوم. تهران: فرهنگ معاصر.

برزگرخالقی، محمدرضا. (1398). شاخ نبات. چ‌ دهم. تهران: زوّار.

حیدری وجودی، غلام‌حیدر. (1399). دیوان حیدری وجودی. کابل: انجمن دوست‌داران بیدل.

دهخدا، علی اکبر. (1337). لغت‌نامۀ دهخدا. تهران: دانش‌گاه تهران.

زمانی، کریم. (1399). شرح جامع مثنوی معنوی. چ‌ پنجاه‌و‌چهارم. تهران: اطلاعات.

سجادی، سیدجعفر. (1383). فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. چ‌ هفتم. تهران: انتشاراتِ طهوری.

سعدی، مصلح‌الدین بن عبدالله. (1385). کلیات سعدی. به تصحیح محمد علی فروغی. تهران: هرمس.

سعیدی، حسن؛ نصیری، ولی‌الله. (1391). «عقل از دیدگاه مولانا». ایران: فصل‌نامۀ فلسفه و کلام اسلامی/ آیینۀ معرفت. دانش‌گاه شهید بهشتی. 33(4). صص: 25- 41.

سنایی، مجدودبن آدم. (1388). دیوان حکیم ابوالمجدمجدودبن آدم. به سعی و اهتمام مدرس رضوی. چ‌ هفتم. تهران: سنایی.

ضیائی، انور. (1389). «تقابل عقل و عشق در مثنوی معنوی مولانا و حدیقۀ سنایی». ایران: زیبایی‌شناسی ادبی. سال 1(2) صص: 119-140.

ماحوزی، رضا. (1388). «عقل جزئی و کلی در اندیشۀ مولانا». ایران: پژوهش‌نامۀ فرهنگ و ادب. سال پنجم و ششم. 9 (2)‌. صص: 302- 316.

محمدپور دهکردی، سیما. (1391). کرامت انسان از دیدگاه ملا صدرا و کانت. قم: مؤسسۀ بوستان کتاب.

مولوی، جلال‌الدین محمد. (1376 الف). کلیات شمس تبریزی. تهران: امیرکبیر.

مولوی، جلال‌الدین محمد. (1380 ب). مثنوی معنوی. چ‌ چهارم. تهران: پیمان.

نجم رازی، عبدالله بن محمد. (1393). رسالۀ عقل و عشق. چ ششم. به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی. تهران: علمی و فرهنگی.

نیازکار، فرح. (1385). شرح غزل‌ها سعدی. تهران: هرمس.

References

The Holy Quran. (Arabic)

Ahmadi Naqdehi, Jafar. (2018). The confrontation and interaction of Intellect and love in Mawlawi's Masnavi and Hadigeh Sanai. PhD dissertation, to guide: Perwiz Mohammadi, University of Religions and Religions, Iran, Qum. (Persian)

Barzgar Khalaqi, Mohammad Reza. (2018). Shakh Nabat. 10th edition. Tehran: Zawar. (Persian)

Dehkhoda, Aliakber.(1337). Dictionary of Dehkhoda. Tehran: Tehran University.

Heydari Wajodi,Gholam Haider. (2019). Divan-e- Heidari Wajodi. Kabul: Bidel Lovers Association. (Persian)

Istilami, Mohammad. (2019). Dictionary of Sufism and mysticism. 2nd edition, Tehran. (Persian)

Mahouzi, Reza. (2008). “Partial and general reason in Mowlana thought”. Research Journal of Farhang and Adab. 5th and 6th year, winter 2008 and spring and summer 2009, number 9, volume 2, pp: 302-316. (Persian)

Mohammadpoor Dehkordi, Sima. (2011). Human dignity from the point of view of Mulla Sadra and Kant. Qom: Bostan Kitab Institute. (Persian)

Mowlavi, Jalaluddin Mohammad. (1996). Kulyat Shams Tabrizi. Tehran: Amirkabir. (Persian)

Mowlavi, Jalaluddin Mohammad. (2000). Masnavi Manavi. 4th edition, Tehran: Peyman. (Persian)

Najm Razi, Abdullah ibin Muhammad. (2013). epistle on Intellect and Love. 6th edition, under the care and correction of Taghi Tafazuli, Tehran: Elmi and Farhangi Publishing Company. (Persian)

Niazkar, Farah. (2005). explanation on Saadi's poetry. Tehran: Hermes. (Persian)

Saadi, Mosleh al-Din ebin Abdullah. (2005). Kulyat-e- Saadi. edited by Mohammad Ali Foroughi. Tehran: Hermus. (Persian)

Saidi, Hassan; Nasiri, Wali Allah. (2011). “Intellect from Molana point of view”. Islamic Philosophy and Theology Quarterly/ Ayane Marafet. Shahid Beheshti University. Year 11, Number 33, Winter 2011, pp: 25-41. (Persian)

Sajjadi, Seyyed Jaafar (2003). Dictionary of Mystical Terms and Interpretations. 7th edition. Tehran: Tahori Publications. (Persian)

Sanai, Majdod Ibn Adam. (2001). Diwan Hakim Abol al-Majdamajdod Ibn Adam. by the endeavor of Modares Razavi. 7th edition. Tehran: Sanai. (Persian)

Zamani, Karim. (2019). the comprehensive description of Masnavi Manavi. fifty-fourth edition. Tehran: Itlahat. (Persian)

Ziyai, Anwar. (2018). “Confrontation of Intellect and Love in the masnavi of Mowlana and Hadiqeh Sana'I”. Andisheh-Hai Adabi Quarterly, Year 1, Number 4, Summer2018, pp: 119-140. (Persian)

Downloads

چاپ شده

2023-06-21

ارجاع به مقاله

رادپور ف., بشیری م., & مستعلی پارسا غ. (2023). تقابل عقل و عشق در شعر حیدری وجودی: (با آورده‌هایی از مولانا). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(2), ۷۹-۹۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.5