بررسی تأثیر شایسته‌گی سازمانی بر اخلاق حرفه‌ییِ کارکنان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.10

واژه‌گانِ کلیدی:

شایسته‌گی سازمانی، اخلاق حرفه‌یی، کارکنان، ، وزارت تحصیلات عالیِ افغانستان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر شایسته‌گی سازمانی بر اخلاق حرفه‌‌یی کارکنان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان بوده است. شناخت علمی عوامل مؤثر بر ارتقای اخلاق کار، روشن‌کردن ابعاد و ضوابط گوناگون آن به علت نقش چشم­‌گیری که در تحقق توسعۀ همه‌جانبه و ارتقأی ‌بهره‌‏وری بر عهده دارد، با توجه به آن‌­که که پیکرۀ نظام اداری هر سازمان را کارکنان آن تشکیل می‏‌دهند و بی‏‌توجهی به مشکلات اداری و شغلی آن‌­ها باعث رکود و کم‌کاری در سازمان شده، که موجبات نارضایتی ارباب رجوع را فراهم می‏‌آورد، نهایتاً پیامدهای آن دامن­گیر مدیریت می‏شود؛ به این دلیل نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش‏‌های سازمان، شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمان‏‌های دیگر است؛ و باعث افزایش اثربخشی و کارآیی سازمان شده، به دنبال خود پیش‌رفت و ترقی جامعه را در مصاف با تغییرات جهانی سبب خواهد شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی، جامعۀ آماری تحقيق كليه کارکنان وزارت تحصیلات عالی افغانستان بوده و حجم نمونه آن به تعداد 224 نفر بودند؛ ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌یی است، روش تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار  PLS Smartبه‌کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌­دهند که هر قدر شایسته‌گی سازمانی بهبود یابد، باعث ارتقای اخلاق حرفه‌یی کارمندان می­‌شود. می­‌توان گفت با بهبود شایسته‌گی سازمانی می­‌توان بُعد فرهنگی، وظیفه‌یی و برابری اخلاق حرفه‌یی کارکنان را در سازمان بهبود بخشید.

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

دکتر حمیده شکاری، دانش‌گاه/ پوهنتون پیام نور

‌استادیار گروه مدیریت دولتی، دانش‌گاه/ پوهنتون پیام نور، تهران، ایران

سید عبیدالله سادات، دانش‌گاه/ پوهنتون پیام نور

دانش‌آموختة‌ مدیریت دولتی، دانش‌گاه/ پوهنتون پیام نور، واحد کابل، کابل، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

بوياتزيس. (1995). «شایسته‌گی و مفاهیم کاربرد آن». مقالات تدبیر، شمارۀ 206.

جوکار، علی؛ فلاح، وحید و سعید صفاریان‌. (1397). «بررسی رابطۀ شایسته‌‌گی مدیران با توسعۀ سازمانی». فصل‌نامۀ ره‌بری و مدیریت آموزشی دانش‌گاه آزاد اسلامی واحد کرمسار. سال 12. ‌

داوری، علی؛ رضازاده، آرش. ( 1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart Pls. تهران: انتشارات جهاد دانش‌گاهی.

رابرتسون، الينان و بارترام. (2002)، «بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عمل‌کرد سازمانی». دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21.

سپهوند، رضا؛ شریعت‌نژاد، علی. (1393). «بررسی تأثیر شایسته‌گی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانش‌گاه‌ های شهر خرم آباد». ایران: مجلۀ مدیریت فرهنگ سازمانی. 12(3 (33))، 505-528. SID. https://sid.ir/paper/510187/fa

عابدی، احمد؛ عریضی سامانی، سیدحمیدرضا‌ و مهدی سبحانی‌نژاد‌. (1384). «بررسی رابطه بین انگیزش پیش‌رفت تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ شهر اصفهان با ویژه‌گی‌های شخصیتی آنان». ایران: مجلۀ دانشور رفتار. 12(12 (ویژه مقالات علوم تربیتی 4))، 29-38. SID. https://sid.ir/paper/46395/fa

فراملکی احد، فرامرز. (1388). «اندر نسبت قانون و اخلاق». ایران: مجلۀ آیین. دورة 24 – 25. https://ensani.ir/fa/article/238193/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

قلیچلی, بهروز؛ اسدی قراباغی، مهدی. (1400). «تأثیر نیت و شایسته‌گی‌های تسهیم دانش بر عمل‌کرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی)». ایرن: مجلۀ پژوهش‌های مدیریت در ایران. 19(4). 161-184. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2322200.1394.19.4.8.2

کرمانی، بهناز؛ حسین، درویش و هم‌کاران. (1395). «روابطه شایسته‌‌گی‌های ره‌بری مدیران و کادر اجرایی با عمل‌کرد بیمارستان‌ها». ایران: فصل‌نامۀ بیمارستان. دوره 15. شماره 4.

کعب عمیر، نوری؛ موسوی، منتهی؛ موسوی، سوسن‌ و عبدالزهرا نعامی. (1397). «ارتباط بین عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط پرستاران». ایران: مجلۀ مدیریت پرستاری. 7(1). 9-17. SID. https://sid.ir/paper/523707/fa

کیخا، عالمه؛ زرهی، ابوالفضل و ابراهیم حدادی‌. (1401). «بررسی نقش اخلاق حرفه‌‌یی بر مسؤولیت اجتماعی پرستاران». ایران: مجلۀ آموزش و اخلاق در پرستاری. 5(3), 1-8. doi: 10.52547/ethicnurs.5.3.2

مشایخی، مریم؛ پورملک، محمودآیاد؛ سعید. (1396). «نقش اخلاق حرفه‌ای در مدیریت آمورشی». ایران: فصل‌نامۀ مدیریت و کارآفرینی. دوره 3. شماره 1. https://civilica.com/doc/721389

References

Boyatzis (1995). "Competence and concepts of its application". Tadbir articles, number 206.(in persian)

Jokar, Ali; Falah, Vahid and Saeed Safarian. (2017). "Investigating the relationship between managers' competency and organizational development". Leadership and Educational Management Quarterly of Islamic Azad University, Karamsar branch. Year 12. No. (in persian)

Dauri, Ali; Rezazadeh, Arash. (2012), structural equation modeling with Smart Pls software. Tehran: Jihad Daneshgahi Publications. (in persian)

Robertson, Elinan and Bartram. (2002), "Investigating the impact of knowledge management on organizational performance". The second international conference on management and economics in the 21st century. (in persian)

Sephovand, Reza; Shariatnejad, Ali. (2013). "Investigation of the effect of managerial competence on job satisfaction and organizational commitment of faculty members and employees of Khorram Abad universities". Iran: Journal of Organizational Culture Management. 12(3 (33)), 505-528. SID. https://sid.ir/paper/510187/fa (in persian)

Abedi, Ahmed; Ereghi Samani, Seyyed Hamidreza and Mehdi Sobhaninejad. (1384). "Investigation of the relationship between the motivation of the academic progress of middle school students in Isfahan city and their personality traits". Iran: Daneshvar Behavat magazine. 12(12 (special educational science articles 4)), 29-38. SID. https://sid.ir/paper/46395/fa (in persian)

Faramalki Ahad, Farmarz. (1388). "The relationship between law and morality". Iran: Ayan magazine. Session 24-25. https://ensani.ir/fa/article/238193/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D8 %B3%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84% D8%A7%D9%82(in persian)

Qlicheli, Behrouz; Asadi Qarabaghi, Mehdi. (2021). "The effect of knowledge sharing intention and competencies on the job performance of managers of project-oriented organizations (Case study: Petrochemical Industries Development Management Company)". Iran: Journal of Management Research in Iran. 19(4). 161-184. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2322200.1394.19.4.8.2(in persian)

Kermani, Behnaz; Hossein, Darvish et al. (2015). "The relationship between the leadership competencies of managers and executive staff with the performance of hospitals". Iran: Hospital Quarterly. Period 15. Number 4. (in persian)

Kaab Umair, Noori; Mousavi, Mantehi; Mousavi, Sosan and Abdulzahra Noami. (2017). "Relationship between internal organizational factors affecting the compliance of professional ethics by nurses". Iran: Journal of Nursing Management. 7(1). 9-17. SID. https://sid.ir/paper/523707/fa(in persian)

Kikha, Alame; Zarehi, Abolfazl and Ebrahim Haddadi. (1401). "Investigating the role of professional ethics on the social responsibility of nurses". Iran: Journal of Education and Ethics in Nursing. 5(3), 1-8. doi: 10.52547/ethicnurs.5.3.2(in persian)

. 12. Mashayikhi, Maryam; Pourmelk, Mahmoud Ayad; Saeed. (2016). "The role of professional ethics in scientific management". Iran: Management and Entrepreneurship Quarterly. Volume 3. Number 1. https://civilica.com/doc/721389(in persian)

Downloads

چاپ شده

2023-12-21

ارجاع به مقاله

شکاری ح., & سادات س. ع. (2023). بررسی تأثیر شایسته‌گی سازمانی بر اخلاق حرفه‌ییِ کارکنان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(4), ۱۸۹-۲۱۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.10