دوره 12 شماره 4 (1402): دوره و سال دوازدهم نشراتی. پیاپی چهل‌و‌سوم. شمارۀ چهارم. زمستان۱۴۰۲

					View دوره 12 شماره 4 (1402): دوره و سال دوازدهم نشراتی. پیاپی چهل‌و‌سوم. شمارۀ چهارم. زمستان۱۴۰۲
چاپ شده: 2023-12-21

مقاله‌های علمی - پژوهشی

 • بی‌بی ام‌الفضل هروی و جای‌گاه علمی وی در روایت حدیث

  پوهاند دکتر فضل‌الرحمن فقیهی orcid icon
  ۱-۱۷
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.1
 • آلوده‌گی هوا در افغانستان (مقایسۀ دو شهر پُرجمعیت افغانستان، کابل و هرات)

  علی‌الله آزاد orcid icon ، مژده آزاده orcid icon ، نازیه محمدیار orcid icon ، پروین آزاده orcid icon ، مرضیه محمدیار orcid icon
  ۱۹-۳۴
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.2
 • معيارهای حق و باطل در داوری از منظر قرآن کريم (براساس فقه و عقیدۀ امامیه)

  بهزاد بیرانوند orcid icon ، سید مصطفی مناقب orcid icon ، ناصر مؤمنی orcid icon
  ۳۵-۵۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.3
 • روی‌کرد ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به فرایند هسته‌یی‌شدن کشورهای خاورمیانه

  دکتر سیدحسن میرفخرایی orcid icon ، حمید همت orcid icon
  ۵۹-۷۹
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.4
 • تعیُّن وجودی در هستی‌شناسی امام ربّانی و نقد او بر مراتب وجود در مکتب ابن عربی

  عزیزالله مجددی orcid icon ، دکتر علی محمد مؤذنی orcid icon ، عبدالرضا سیف orcid icon
  ۸۱-۱۰۱
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.5
 • قرارداد لیزینگ مالی در حقوق افغانستان و اسناد یونیدروا

  دکتر جلیل قنواتی orcid icon ، دکتر حسین جاور orcid icon ، محمد علی امینی orcid icon
  ۱۰۳-۱۲۲
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.6
 • مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و افغانستان

  عبدالخالق حقانی orcid icon ، دکتر مهدی صبوری‌پور orcid icon
  ۱۲۳-۱۴۴
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.7
 • احوال شخصی یا نظام خانواده در آیین یهود

  پوهندوی نصیراحمد ایوبی orcid icon
  ۱۴۵-۱۶۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.8
 • آسیب‌شناسی سازمان نظارت رسمی در پیش‌گیری فساد مالی در افغانستان و ایران

  محمد ابراهیم مصون orcid icon ، دکتر سید محمود میر خلیلی orcid icon
  ۱۶۷-۱۸۷
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.9
 • بررسی تأثیر شایسته‌گی سازمانی بر اخلاق حرفه‌ییِ کارکنان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان

  دکتر حمیده شکاری orcid icon ، سید عبیدالله سادات orcid icon
  ۱۸۹-۲۱۳
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.10
 • بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در خانواده‌های چهار ناحیۀ (4، 5، 8 و 11) شهر کابل

  پوهندوی محمدشفیع صالحی orcid icon
  ۲۱۵-۲۳۳
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.11

مقاله‌های علمی - مروری

 • چالش‌های نظام آموزش تحصیلات عالی در افغانستان

  دکتر محمد طاهر تنزه‌ای orcid icon
  ۲۳۵-۲۵۲
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.12
 • روی‌کرد امام ابوحنیفه(رح) در قبال حق مشارکت در امور سیاسی و دولت‌داری

  دکتر فضل احمد احمدی orcid icon
  ۲۵۳-۲۷۰
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.13
 • توجیه کیفر مرگ در قالب فایده‌گرایی با تأکید بر ارعاب جمعی

  محمد فهیم جاوید orcid icon
  ۲۷۱-۲۸۷
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.14