قرارداد لیزینگ مالی در حقوق افغانستان و اسناد یونیدروا

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.6

واژه‌گانِ کلیدی:

قرارداد، لیزینگ، لیزینگ مالی، کنوانسیون اوتاوا، قانون نمونه، حقوق افغانستان

چکیده

لیزینگ مالی یکی از قراردادهای پُرکاربرد در عرصۀ تجارت است، که براساس آن مستأجر، مالی را از مؤجری اجاره می‌گیرد، که خود وی آن را از مالک اصلی یا فروشنده به‌دست‌آورده است. اهمیت بحث از آن در برآوردن انتظاراتی‌است که از اجرای آن در راستای رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی می‌رود و هدف از کنکاش پیرامون آن نیز، شناخت ماهیت و آثار این‌نوع قرارداد است. در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ‌قرارداد لیزینگ‌ مالی در حقوق افغانستان و اسناد یونیدروا مورد بررسی قرار گرفته‌؛ و به پرسش مهمی پاسخ گفته است که: لیزینگ مالی از چه ماهیت و آثاری برخوردار می‌باشد و در حقوق افغانستان و اسناد یونیدروا چه بازتابی یافته است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند قرارداد لیزینگ مالی در بیش‌تر موارد شکل اجاره را دارد و قانون افغانستان نیز از آن به اجارۀ مالی تعبیر نموده است، که این قرارداد، ماهیت مثلثی دارد و بر‌خلاف قراردادهای مرسوم، دارای سه طرف مؤجر، مستأجر و فروشنده است، که هر سه، طی دو قرارداد جداگانة اجاره و بیع با‌هم مرتبط می‌شوند و قرارداد بیع در ارتباط کامل با قرارداد اجاره منعقد می‌گردد؛ هم‌چنان، این قرارداد، از لحاظ اسنادی در افغانستان مشکلی ندارند، اما به جهت اجرا و آگاهی، نیازمند همه‌رسانیِ جدی است.

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

دکتر جلیل قنواتی، دانش‌گاه/ پوهنتون تهران

دانش‌یار گروه حقوق خصوصی، دانش‌کده‌گان/ پوهنځی فارابی، دانش‌گاه/ پوهنتون تهران، تهران، ایران

دکتر حسین جاور، دانش‌گاه/ پوهنتون تهران

دانش‌یار گروه حقوق خصوصی، دانش‌کده‌گان/ پوهنځی فارابی، دانش‌گاه/ پوهنتون تهران، تهران، ایران

محمد علی امینی، دانش‌گاه/ پوهنتون تهران

دانش‌جوی دکتری حقوق خصوصی، دانش‌کده‌گان/ پوهنځی فارابی،‌ دانش‌گاه/ پوهنتون تهران، تهران، ایران

سرچشمه‌ها/ منابع

حماد، درع. (2016). البیع الایجاری. طبع1. بغداد: مکتبه‌السنهوری.

حنفی، فرهاد. (1392). کتاب جامع لیزینگ. ‌تهران: طریق.

ساورایی، پرویز؛ پیرمرادی، علی. (1394). «شناخت لیزینگ اعتباری و بررسی تطبیقی تعریف و ماهیت حقوقی آن». ایران: فصل‌نامۀ تحقیقات حقوقیِ دانش‌گاه شهید بهشتی. 18(70). 87 – 111. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56331.html

عباسی وفایی، مهدی. (1393). «قرارداد‌های لیزنگ مالی در حقوق نرم». پایان‌نامۀ ماستری دانش‌کدۀ حقوق پردیس فارابی دانش‌گاه تهران. به ره‌نمایی جلیل قنواتی.

قنواتی، جلیل؛ محلی، محمد. (1396). «عقد ضمان به مثابه وثیقۀ عینی». ایران: مجلۀ تحقیقات حقوقیِ دانش‌گاه شهید بهشتی. 20(80). 89 – 111. https://doi.org/10.22034/jlr.2018.112175.1077

‌ کاتوزیان، ناصر. (1371). عقود معین. ج1. چ 8. تهران: شرکت سهامی انتشار با هم‌کاری بهمن برنا.

مریدی، سیاوش؛ نوروزی، علیرضا. (1373). فرهنگ اقتصادی. تهران: نگاه.

منصورآبادی، سارا. (1395). «تأمین مالی از طریق لیزینگ بین‌المللی با تأکید بر کنوانسیون اوتاوا 1988 و قابلیت الحاق ایران به آن». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. رشتۀ حقوق حصوصیِ دانش‌گاه شیراز. ‌به ر‌ه‌نمایی علی رضایی.

‌میرزایی، علیرضا. (1392). نظام حقوقی اجاره به شرط تملیک.‌ تهران: انتشارات بهنامی.

میری، سید حسن؛ حبیبی، پیمان. (1384). «بررسی تطبیقی لیزینگ در چرخۀ اعتباری کشور». مجموعه مقالات پانزهمین کنفرانس سالانۀ سیاست‌های پولی و ارزی. تهران: پژوهش‌کدۀ پولی و بانکی.

نیک‌گهر. عبد‌الحسین. (1369). فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی. تهران: نشر علمی.

قانون اجاره مالی. مصوب 1392.

قانون مدنی. مصوب 1355.

بوری، اس. (19988). حقوق تجارت. ارزش کره لاندون

کومینگ، رونالد سی سی. (1998). قوانین مدل برای تامین مالی اجاره: مکمل احتمالی کنوانسیون UNIDROIT در مورد لیزینگ مالی بین المللی، بررسی قانون یکسان. 3. 371-384.

لورا، پی. (1988)، تمایز اجاره واقعی و فروش تضمین شده، 63. 69-82.

لوی، دیوید. (1995). اجاره مالی تحت کنوانسیون UNIDROIT، حقوق بین الملل و مقایسه ای ایندیانا. 5. 268-302.

محمدیان، گلال. (2002). بررسی انتقادی قانون مصر شماره 95 اجاره مالی 19950، فصل‌نامۀ حقوق عرب. 17(2). 108-149.

ریچارد، کانتینو. (2002). کتاب اجاره تجهیزات کامل; راهنمای معامله‌ساز با فرم‌ها، فهرست‌ها و برگه‌ها، آمریکا: نیویورک. انجمن مدیریت آمریکا AMACOM.

روبرتو، ای. (1998). مؤسسات مالی. لندن: ام سی گرو هیل.

ونکاو، ان. (2022). اجاره مالی برای صنعت استخراج: وضعیت و روند. کنفرانس بین المللی. مقالات علم و عمل معدن. P p1- 24.

اسناد و حقوق بین الملل

اتاوا. (1988). کنوانسیون UNIDROIT در مورد لیزینگ مالی بین المللی.

(2008)قانون نمونه UNIDROIT در مورد لیزینگ (2008)

قانون اجاره مالی عربستان سعودی. (1433)

قانون اجارۀ مالی مصر. شماره 95 (1995)

Borrie, S. (1988), Commercial Law. Landon Butter worth.

Cuming, Ronald C.C. (1998), Model Rules for Lease Financing: a Possible Complement to the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing. uniform law review. 3. 371-384

Laura, P. (1988), Distinguishing true Leases and secured Sale, 63. 69-82.

Mohamedian, Galal. (2002) A Critical Review of Egyptian Law No95 of 19950n Finance Lease, Arab Law quarterly, 17, part 2. 108-149.

Richard, Contino M. (2002), The Complate Equipment Leasing Handbook; A Deal Maker s Guide With Forms, Cheklists, and Worksheets, Amarecan, New York, AMACOM American Management Association.

Vnukova, N. (2022), Financial leasing for the extractive industry: status and trends, International Conference "Essays of Mining Science and Practice,. P p1- 24.

References

Hamad, Dara. (2016). Al-Bia al-Hijari. Nature 1. Baghdad: Maktaba al-Sanhouri.

Hanafi, Farhad. (2012). The comprehensive book of leasing. Tehran: Tariq.

Savarai, Parviz; Pirmoradi, Ali. (2014). "Recognition of credit leasing and a comparative study of its definition and legal nature". Iran: Legal Research Quarterly of Shahid Beheshti University. 18(70). 87-111. https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56331.html

Abbasi Vafaei, Mehdi. (2013). "Financial leasing contracts in soft law". Master's thesis of Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran. Under the guidance of Jalil Kanavati.

Kanavati, Jalil; Mahali, Mohammad. (2016). "Guarantee contract as concrete collateral". Iran: Legal Research Journal of Shahid Beheshti University. 20(80). 89 – 111. https://doi.org/10.22034/jlr.2018.112175.1077

Katouzian, Naser. (1371). Certain contracts. C1. Ch 8. Tehran: Publishing Co. in collaboration with Bahman Barna.

Meridi, Siavash; Nowrozi, Alireza. (1373). Economic culture. Tehran: Look.

Mansoorabadi, Sara. (2015). "Financing through international leasing with an emphasis on the 1988 Ottawa Convention and Iran's accession to it". Master's thesis. Faculty of Civil Law, Shiraz University. Under the direction of Ali Rezaei.

Mirzaei, Alireza. (2012). The legal system of leasing under the condition of ownership. Tehran: Behnami Publications.

Miri, Seyyed Hassan; Habibi, Peyman. (1384). "Comparative study of leasing in the credit cycle of the country". Proceedings of the 15th Annual Monetary and Exchange Policy Conference. Tehran: Monetary and Banking Research Institute.

Nikgahar. Abdul Hossein (1369). Culture of economic, commercial and financial sciences. Tehran: Scientific Publication.

Financial leasing law. Approved in 2012.

Civil law. Approved in 1355.

Buri, S. (19988). Business Law. London butter value

Cummings, Ronald CC. (1998). Model Laws for Lease Financing: A Possible Supplement to the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, Uniform Law Review. 3. 371-384.

Laura, P. (1988), Distinguishing Real Rent and Guaranteed Sales, 63. 69-82.

Levy, David. (1995). Financial Leasing under the UNIDROIT Convention, Indiana International and Comparative Law. 5. 268-302.

Mohammadian, Golal. (2002). Critical review of the Egyptian Law No. 95 of Financial Lease 19950, Arab Law Quarterly. 17(2). 108-149.

Richard, Cantino. (2002). Full equipment rental book; A Trader's Guide to Forms, Lists and Sheets, USA: New York. American Management Association AMACOM.

Roberto, A. (1998). Financial institutions. London: MC Grove Hill.

Venkau, N. (2022). Financial leasing for the extractive industry: status and trends. International conference. Articles on mining science and practice. P p1-24.

Documents and international law

Ottawa. (1988). UNIDROIT Convention on International Financial Leasing.

(2008) UNIDROIT Model Law on Leasing (2008)

Saudi Arabian Financial Leasing Law. (1433)

Egyptian Financial Leasing Law. No. 95 (1995)

Borrie, S. (1988), Commercial Law. Landon Butter worth.

Cuming, Ronald C.C. (1998), Model Rules for Lease Financing: a Possible Complement to the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing. uniform law review. 3. 371-384

Laura, P. (1988), Distinguishing true Leases and secured Sale, 63. 69-82.

Mohamedian, Galal. (2002) A Critical Review of Egyptian Law No95 of 19950n Finance Lease, Arab Law quarterly, 17, part 2. 108-149.

Richard, Contino M. (2002), The Complate Equipment Leasing Handbook; A Deal Maker s Guide With Forms, Cheklists, and Worksheets, Amarecan, New York, AMACOM American Management Association.

Vnukova, N. (2022), Financial leasing for the extractive industry: status and trends, International Conference "Essays of Mining Science and Practice,. P p1- 24.

Downloads

چاپ شده

2023-12-21

ارجاع به مقاله

قنواتی ج., جاور ح., & امینی م. ع. (2023). قرارداد لیزینگ مالی در حقوق افغانستان و اسناد یونیدروا. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(4), ۱۰۳-۱۲۲. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.6