شروط ضمن عقد ازدواج در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.2

واژه‌گانِ کلیدی:

شروط ضمن عقد، فقه حنفی، شروط صحیح، انون مدنیِ افغانستان، مقتضای عقد

چکیده

شریعت اسلام به‌منظور تحقق عدالت، بنای خانوادهٔ سالم و حفظ حقوق زن و شوهر، مجموعه‌یی از احکام و قواعد کلی را وضع نموده است. از‌جمله حقوقی‌که شریعت اسلام برای مرد و زن قایل است، حق شرط‌گذاری در عقد ازدواج است، طوری‌که‌ مخالف مقتضی آن نباشد. هدف این تحقیق، شناخت شروط ضمن عقد نکاح در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان بوده است؛ به همین جهت پرسش اساسی‌یی که در این خصوص مطرح شده این است، که شروط ضمن عقد نکاح در فقه حنفی و قانون مدنیِ افغانستان چیست؟ برای پاسخ‌یابی به این پرسش، از روش تحلیلی – مقایسه‌وی و منابع کتاب­خانه‌یی استفاده گردیده است. یافته­‌های این پژوهش نشان می­‌دهند که شروط ضمن عقد نکاح در فقه حنفی شاملِ شروط صحیح، شروط فاسد و شروط باطل بوده، شروط صحیح عبارت از شروطی­اند که یا موافق مقتضای عقد است، یا این که مؤکدِ آن و یا شرع در مورد آن اجازه داده است، یا این که در عُرف جاری است. شروط ضمن عقد نکاح اگر از جمله شروط صحیح باشند، وفا به آن حتمی بوده و عقد نیز صحیح پنداشته می­‌شود. اگر شروط ضمن عقد نکاح از جمله شروط فاسد و یا شروط باطل باشند، به اساس فقه حنفی، عقد صحیح و شرط لغو می­باشد. بناءً برخی از شروط عقد را باطل می‌سازند؛ مانند نکاح موقت. شروط ضمن عقد نکاح در قانون مدنی به‌طور مفصل بیان نشده، بل‌که به طور پراکنده احکامی که به توافقات عقد ازدواج مربوط می‌شوند، اشاره گردیده است. اگر شروط ضمن عقد مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد،‌ عقد صحيح و شرط باطل پنداشته مي­‌شود

شناخت‌نامۀ نویسنده

جلیل احمد خلیلی، مؤسسهٔ تحصیلات عالی هریوا

کادر علمی پوهنځی/ دانش‌کدهٔ حقوق و علوم سیاسی، مؤسسهٔ تحصیلات عالی هریوا، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

۱. ابن نجیم مصری، زین الدین بن ابراهیم بن محمد. (1138ه). البحر الرایق شرح کنز الدقایق. ج 3. ناشر: دارالکتاب الاسلامی، مکتبه الشامله.

۲. تهرانی، کعبه راستین، یساری، نجما. (1388 ه). کتاب درسی انستیتوت ماکس پلانک برای حقوق فامیل افغانستان. مترجم: فهیم قیومی. ناشر: انستیتوت ماکس پلانک.

۳. خلاف، عبدالوهاب. ( 1410ق). احکام الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه. کویت: دارالقلم.

۴. رحمانی، عبدالوهاب. ( 1383). راهنمای حقوق خانواده در افغانستان از دیدگاه قانون مدنی و عرف. ناشر: روزنه.

۵. زحیلی، وهبه. (1394ه). فقه خانواده در جهان معاصر. مترجم: عبدالعزیز سلیمی. کتاب‌خانة عقیده.

۶. زحیلی، وهبه. ( 1431ه). الفقه الحنفی المیسر. ج 2. ‌دمشق، دارالفکر.

۷. زحیلی، وهبه بن مصطفی. (بی‌.تا). الفقه الاسلامی و ادلته. ج 4. سوریه- دمشق، دارلفکر.

۸. زیدان، عبدالکریم. (1396). الوجیز در اصول فقه. مترجم: ‌فرزاد پارسا. کتاب‌خانة قلم.

۹. طاهری، حفیظ الله، موحدی، غلام احمد. (بی.‌تا). خلاصه المسایل فقه حنفی. ج 2. سایت کتاب‌خانهٔ عقیده.

۱۰. عبدالله بن محمد، الطیار، عبدالله بن محمد، الموسی، محمد بن ابراهیم. (1433ه). الفقه المیسر. ج 5. المملکه العربیه السعودیه: الریاض.

۱۱. قانون مدنی افغانستان. ( 1355). شمارة 353 (‌جریدهٔ رسمی) وزارت عدلیه.

۱۲. الشیخ نظام و جماعه من علماء الهند. (1411ه) الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان. ج 1. ناشر: دار‌الفکر، مکتبه الشامله.

۱۳. الکاسانی، علاالدین. (بی.تا). بدایع الصنایع. ج 1. المکتبه الشامله.

۱۴. مادی محمد و محفوظ احمد. (2021م) الشروط المقترنه بعقد الزواج دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و قانون الاسره الجزایری. تحت اشراف دیاب جفال الیاس. جامعه آکلی محند اولحاج- البویره، کلیه الحقوق و العلوم السیاسیه.

۱۵. محمود طهماز، عبدالحمید. (1430ه) الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید. ج 2. دمش: دارالقلم.

۱۶. الموصلی الحنفی، عبدالله بن محمود بن مودود. (1426). الاختیار لتعلیل المختار. بیروت- لبنان: دارالکتب العلمیه.

۱۷. وزارت الاوقاف والشون الاسلامیه. (1404- 1427ه). الموسوعه الفقهیه الکویتیه. مصر: دارالصفوه.

Resources

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin b. 'Umar b. 'Abd al-'Aziz 'Abidin al-Dimashqi al-Hanafi. (1412 AH) Vol. 3, Beirut, Dar al-Fikr.

Ibn Nujaym al-Misri, Zayn al-Din b. Ibrahim b. Muhammad. (1138 AH). Al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqaʾiq, Vol. 3, Publisher: Dar al-Kitab al-Islami, al-Maktabah al-Shamilah.

Tehrani, Ka'ba-e Rast-in, Yassari, Najma. (1388 AH) Textbook of the Max Planck Institute for Family Law of Afghanistan, Translator: Fahim Qayumi, Publisher: Max Planck Institute.

Khalaf, 'Abd al-Wahhab. (1410 AH), Ahkam al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, Kuwait, Dar al-Qalam.

Rahmani, 'Abd al-Wahhab. (1383), Guide to Family Law in Afghanistan from the Perspective of Civil Law and Custom, Publisher: Ruzana.

Zuhayli, Wahbah. (1394 AH). Fiqh al-Usrah fi al-'Alam al-Mu'asir, Translator: 'Abd al-'Aziz Salimi, Maktabat 'Aqidah.

Zuhayli, Wahbah. (1431 AH), Al-Fiqh al-Hanafi al-Maysir, Vol. 2, Damascus, Dar al-Fikr.

Zuhayli, Wahbah b. Mustafa. (n.d.). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Vol. 4, Syria-Damascus, Dar al-Fikr.

Zaidan, 'Abd al-Karim. (1396). Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Translator: Dr. Farzad Parsa, Kitabkhana-e Qalam.

Tahiri, Hafizullah, Muwahhidi, Ghulam Ahmad. (n.d.), Khulasah al-Masa'il Fiqh Hanafi, Vol. 2, Maktabat 'Aqidah website.

'Abd Allah b. Muhammad, al-Tayyar, 'Abd Allah b. Muhammad, al-Musa, Muhammad b. Ibrahim. (1433 AH). Al-Fiqh al-Maysir, Vol. 5, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh.

Civil Code of Afghanistan. (1355), Number 353 (Official Gazette), Ministry of Justice.

Al-Shaykh Nizam and a group of scholars of India. (1411 AH) Al-Fatawa al-Hindiyyah fi Madhhab al-Imam al-A'zam Abi Hanifah al-Nu'man, Vol. 1, Publisher: Dar al-Fikr, al-Maktabah al-Shamilah.

Al-Kasani, 'Ala' al-Din (n.d.), Bada'i' al-Sana'i', Vol. 1, al-Maktabah al-Shamilah.

Madi Muhammad and Mahfuz Ahmad. (2021 AD) Al-Shurut al-Muqtarinah bi-'Aqd al-Zawaj Dirasah Muqaranah bayn al-Fiqh al-Islami wa Qanun al-Usrah al-Jaza'iriyyah, Supervised by Diyab Jufal al-Yas, University of Akli Muhund Oulhadj - Al-Bouira, Faculty of Law and Political Science.

Mahmud Tahmaz, 'Abd al-Hamid. (1430 AH) Al-Fiqh al-Hanafi fi Thawbihi al-Jadid, Vol. 2, Dar al-Qalam, Damascus.

book@aqeedeh.com

Al-Mawsili al-Hanafi, 'Abd Allah b. Mahmud b. Mawdud. (1426). Al-Ikhtiyar li-Ta'lil al-Mukhtar, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ministry of Awqaf and Islamic Affairs. (1404-1427 AH). Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Egypt, Dar al-Safwah.

Downloads

چاپ شده

2024-06-28

ارجاع به مقاله

خلیلی ج. ا. (2024). شروط ضمن عقد ازدواج در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 13(2), ۲۹-۴۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.2