دوره 13 شماره 2 (1403): دوره و سال سیزدهم نشراتی. پیاپی چهل‌و‌‌‌پنجم. شمارۀ دوم. تابستان ۱۴۰۳

					View دوره 13 شماره 2 (1403): دوره و سال سیزدهم نشراتی. پیاپی چهل‌و‌‌‌پنجم. شمارۀ دوم. تابستان ۱۴۰۳
چاپ شده: 2024-06-28

مقاله‌های علمی - پژوهشی

 • ردِ پای حکمتِ یونانی در اشعار عبدالواسع جبلی غرجستانی

  عبدالرحیم یزدان‌پناه orcid icon ، دکتر علی محمد مؤذنی orcid icon ، دکتر روح‌الله هادی orcid icon
  ۱-۲۷
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.1
 • شروط ضمن عقد ازدواج در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان

  جلیل احمد خلیلی orcid icon
  ۲۹-۴۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.2
 • واکاوی انواع هنجارگریزی معنایی در کلیله و دمنهٔ نصرالله منشی (با تأکید بر الگوی سجودی)

  علی حسن‌نژاد orcid icon ، دکتر میرجلیل اکرمی orcid icon
  ۴۷-۶۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.3
 • په اسلامي فقه او د افغانستان جزا کُد کې د متعددو جرمونو د جزاګانو تداخل

  پوهنمل عبدالوهاب طيب orcid icon ، پوهنيار راز‌محمد شيرزاد orcid icon
  ۶۷-۸۰
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.4
 • ماهیت عقد ضمان در فقه امامیه و حقوق مدنی افغانستان

  محمدعلی امینی orcid icon
  ۸۱-۱۰۱
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.5
 • ضوابط آزادی بیان در ادبیات قرآن کریم با تأکید بر آرای مفسران فریقین

  احمد فصیحیِ اخلاقی orcid icon ، دکتر محمدحسین محمدی orcid icon
  ۱۰۳-۱۲۰
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.6
 • تحلیل جامعه‌شناختی جزاهای بدیل حبس در حقوق کیفری افغانستان

  حسین شریفی زیرکسار orcid icon ، دکتر امید رستمی ‌غازانی orcid icon
  ۱۲۱-۱۴۵
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.7
 • تحلیل انتقادی بخش اول زنده‌گی‌نامهٔ مولانا (از تولد تا قبل از ملاقات شمس تبریزی)

  مژگان عثمانی orcid icon
  ۱۴۷-۱۶۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.8