راه‌کارهایی جهت افزایش اعتماد میانِ نظام و ملت در افغانستان

نویسندگان

  • دکتر محمد‌طاهر تنزه‌ای پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.4

واژه‌گانِ کلیدی:

اعتمادسازی، نظام، ملت، دولت‌سازی، ملت‌سازی، افغانستان

چکیده

برای رسیدن به اهداف بلندِ علم‌و‌دانش، نیاز است ‌در بخش‌‌های مختلف، تحقیق و پژوهش صورت گیرد، تا راه‌حل‌‌هایی برای بهبود وضعیت جامعۀ بشری با استفاده از راه‌کارهای علمی و پژوهشی ارائه گردد. این تحقیق با هدف بررسی راه‌کارهایی مفید برای اعتماد‌سازی میان نظام و ملت در افغانستان تدوین گردیده است. با نگاهی به تاریخ سیاسی افغانستان، درمی‌یابیم که این کشور هم‌واره با مشکلات مختلف مواجه بوده است. به‌رغم‌ کوشش‌هایی‌ که بعد از تسلط نظام امارت اسلامی در افغانستان صورت گرفته است؛ با‌این‌وجود باز‌هم این سوال مطرح می‌شود که راه‌کارهای مفید برای اعتماد‌سازی میان نظام و ملت در افغانستان چه عواملی می‌تواند باشد؟ تا دولت و ملت در نهایت در کنار هم مسیر توسعه و شکوفایی خویش را طی نمایند. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی -‌تحلیلی و با استفاده از ابزار‌ کتاب‌‌ها، مجلات علمی، سایت‌های معتبر علمی، پایان‌نامه‌ها، و مقالات معتبر می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که روند ناقص شکل‌گیری دولت-‌ملت مدرن در افغانستان پس از ۲۰۰۱، که مبتنی بر تکیه بر بنیان‌های غربی دولت – ملت‌سازی در افغانستان بوده و موجب بروز بی‌اعتمادی بین دولت و ملت در افغانستان شده است؛ اکنون می‌توان با رعایت عدالت اجتماعي، هم‌دلی و هم‌زبانی، بین نظام و ملت، توجه و احترام به خُرده‌فرهنگ‌ها، مدیریت شکاف‌های هویتی و قومی، توجه به نقش رسانه‌ها، احترام به انتقادات سازنده و توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، سبب اعتمادسازی بیش‌تر و به‌تر بین ملت و نظام در افغانستان شد.

شناخت‌نامۀ نویسنده

دکتر محمد‌طاهر تنزه‌ای، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

عضو هیئت‌علمی گروهِ اداری - دیپلماسیِ پوهنځی/ دانش‌کدۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون/ دانش‌‎گاه غالب، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

ابطحی، سید مصطفی و ترابی، سید علی اصغر. (1394). «نقش آمریکا در دولت- ملت‌سازی در افغانستان و عراق جدید». فصل‌نامۀ تخصصی علوم سیاسی. دورۀ 11. شمارۀ 32. صفحات 81-53. قابل دریافت از: <https://psq.karaj.iau.ir/article_520626.html>.

احمدی، مصطفی. (1397). «نقش رسانه‌ها در ایجاد اعتماد سیاسی». تاریخ دست‌رسی: 25 عقرب1401. قابل دریافت از:

<http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=143493>

تنزه‌ای، محمد‌طاهر. (1393). «تأثیر شکل‌گیری ناقص دولت مدرن در افغانستان بر امنیت این کشور». دومین‌همایش بین‌المللی (علمی-پژوهشی) نظریه‌های روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه. دانش‌گاه علامه طباطبایی، تهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1397). «بازشناسی مفاهیم دولت‌، قدرت و نظام بین‌الملل از منظر اندیشۀ پست‌مدرن». فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی رنا. دور اول. شمارۀ (10). کابل: پوهنتون رنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1398). «تأثیر دیپلُماسی اقتصادی بر امنیت در افغانستان (مطالعۀ موردی: بندر چابهار‌). هران: فصل‌نامۀ علمی‌- پژوهشیِ غالب. سالِ هشتمِ نشراتی. پیاپی بیست‌و‌هفتم. شمارۀ دوم. هرات: پوهنتون غالب.

توحید فام، محمد. (1382). ‌دولت و دموکراسی در عصر جهانی‌شدن‌ (‌سیر در اندیشه‌های سیاسی معاصر غرب). تهران: انتشارات روزنه.

عبید، عبیدالله و عالم، عبدالرحمن. (1399). «شکاف‌های اجتماعی و چالش‌های دولت‌-ملت‌سازی در افغانستان. رسالۀ کارشناسی ارشد. دانش‌کدۀ حقوق و علوم سیاسی. دانش‌گاه تهران.

فولادی، محمد. (1396). «هم‌دلي و هم‌زبانی دولت و ملت؛ بازكاوی وظايف متقابل». ایران: فصل‌نامۀ معرفت. سال بیست‌و‌ششم. شمارۀ 238.

قوام، عبدالعلی و زرگر، افشین. (1389). ‌دولت‌سازی، ملت‌سازی و نظریۀ روابط بین‌الملل (‌چهارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه جهان دولت‌– ملت‌ها). ناشر: آثار نفیس.

لوئيس کليفورد، مری. (1391). سرزمين و مردم افغانستان. چ دوم. ترجمۀ مرتضی اسعدی. تهران: ‌علمی و فرهنگي.

مؤمنی، مجید‌رضا و تنزه‌ای، محمد‌طاهر. (1399). «دیپلماسی اقتصادی در افغانستان: تحلیلی بر فضای پساطالبان». ایران: فصل‌نامۀ ایرفا. دورۀ 11. شمارۀ 32. قابل دریافت از: <https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088221.2020.11.32.9.4>.

وفایی، مرضیه. (1398). «مهارت انتقاد سازنده و مقابله با انتقاد غیرسازنده». روزنامه صبح کابل. تاریخ دست‌رسی: 20 عقرب 1401. قابل دریافت از‌: <https://subhekabul.com>.

وینسنت، اندرو. (1392). نظریه‌های دولت. ترجمۀ حسین بشیریه. تهران: نشر نی.

هزارجریبی، جعفر. (1390). «بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن». ایران: فصل‌نامۀ جامعه‌شناسی کاربردی. سال بیست‌و‌دوم. پیاپی43. شمارۀ سوم. قابل دریافت از:‌ <https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1390.22.3.3.3>.

‌15. هیوود، اندرو. (1392). سیاست. ترجمۀ عبدالرحمن عالم. تهران: نشر نی.

Downloads

چاپ شده

2022-12-16

ارجاع به مقاله

تنزه‌ای م. (2022). راه‌کارهایی جهت افزایش اعتماد میانِ نظام و ملت در افغانستان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 11(4), ۲۳-۳۹. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.4