دوره 39 شماره 4 (1401): سال یازدهم نشراتی. پیاپی ۳۹. شمارۀ چهارم. زمستان ۱۴۰۱

					View دوره 39 شماره 4 (1401): سال یازدهم نشراتی. پیاپی ۳۹. شمارۀ چهارم. زمستان ۱۴۰۱
چاپ شده: 2022-12-10

علمی - مروری