دگرگونی سازمان‌ها و چرایی شکست شان

نویسندگان

  • غلام دستگیر عمر پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.9

واژه‌گانِ کلیدی:

دگرگونی، سازمان، تغییر، تحول، شکستِ سازمان‌ها

چکیده

در عصر حاضر، تغییر و تحول اجتناب‌ناپذیر است و می‌بایست به‌منظور ایجاد تحول‌های سازنده و مؤثر در سازمان‌ها، و جلوگیری از شکست، درست مدیریت گردد. سازمان‌ها لازم است درک کنند، که برای رسیدن به اقتدار ناچار هستند هدف‌های «شدن» را به هدف‌های «ماندن» ترجیح دهند؛ به‌بیان دیگر، امروزه تحول، بازسازی و نوسازی، یکی از ابعاد مهم سلامت و مانده‌گاری سازمانی‌است؛ بنابر‌این، مدیریت تغییر و تحول در سازمان‌ها یکی از دشوارترین وظایف مدیران حر‎فه‌وی و پیش‌رو است. باتوجه به نوپابودنِ  نظامِ اداریِ نوین در کشور، لازم است راه‌کارهایی در این راستار ارائه‌ گردد، تا سازمان‌ها،‌ هم‌گام با تغییرات اجتماعی و جهانی، کار خود را به پیش برند. برای رشد و توسعه در سازمان، لازم است موانع و مشکلات اساسی را شناسایی و در زودترین فرصت آن‌ها را برطرف کرد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی اشتباهات مرگ‌بار در سازمان بود، ‌که معمولاً باعث نابودی سازمان‌ها می‌شود. با‌توجه به هدف تحقیق، این پرسش به میان می‌آید که تغییر و تحول، باعث پیش‌رفت سازمان می‌شود؟ این تحقیق از نوع کتاب‌خانه‌یی و ابزار آن نیز کتاب‌ها و مقاله‌هایی در حوزۀ مورد بحث بوده است. یافته‌های تحقیق که به روش تحلیلی‌است، بیان‌گر این استند که: ‌بی‌ثباتی، عدم ره‌بری و مدیریت درست، نداشتن مهارت‌های لازم و مصرف هزینه‌های بی‌موجب، از عواملِ شکست در سازمان‌ها می‌باشند.

شناخت‌نامۀ نویسنده

غلام دستگیر عمر، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

پوهنتون/ دانش‌گاه غالب – هرات، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

اخوان، علی‌رضا‌. (1395). تغییر و تحول سازمانی. تهران: انجمن بین‌المللی نخبه‌گان ایران.

گریفین، مورهد. (1380). رفتار سازمانی. چ 6. ترجمۀ سیدمهدی الوانی و غلام‌رضا معمارزاده. تهران: مروارید.

رضائیان، علی. (1386). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. چ 8، تهران: سمت.

روی، مک‌لنن‌. (1383). مدیریت تحول سازمانی پیش‌رفته. ترجمۀ مهدی بابایی اهری‌. تهران: سمت.

سلیمی، محمدسعید. (1386). مدیریت تحول سازمانی. تهران: سمت.

فرنچ، وندال و اچ‌بل، سیسیل. (1379). مدیریت تحول در سازمان. ترجمۀ سید مهدی الوان و حسن دانایی فرد. ‌تهران: صفار اشراقی.

کریمیان، محمد وزین. (1383). «نوع‌شناسی تغییر و تحول سازمانی». مجلۀ دانش‌کدۀ علوم انسانی دانش‌گاه امام حسین ع.

کلینز، جیم. (2001). خوب به عالی. نیویورک: انتشارات گالینگور.

کینگ، نیجل؛ آندرسون، نیل. (1386). نوآوری و تغییر در سازمان‌ها. ‌ترجمۀ رضا نجف‌بیگی. تهران: ترمه.

Brooks I. (1997). “Leadership of a cultural change process”. Health manpower management, 23(4-5), 113–119. <https://doi.org/10.1108/09552069710184364>.

D, Posci. (2003). A model for change management. Change management center.

Johan R , Schermerhom, et al. (1994). Managing Organizational Behavior, Fifth ed. New York: Johan Wiley and Sons, Inc.

Kilman, R. (1984). Beyond quik for change. London: jossey-bass1nc.

Downloads

چاپ شده

2022-12-10

ارجاع به مقاله

عمر غ. د. (2022). دگرگونی سازمان‌ها و چرایی شکست شان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 11(4), ۹۹-۱۱۳. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.9