تحلیل انتقادی بخش اول زنده‌گی‌نامهٔ مولانا

(از تولد تا قبل از ملاقات شمس تبریزی)

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.8

واژه‌گانِ کلیدی:

مولانا، بهاءولد، برهان‌الدین محقق ترمذی، فقه، عرفان

چکیده

حسب­‌حال­ مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی، با تکیه بر منابع زنده‌گی­‌نامه‌یی قدیمی و این حکم عام که اقدم نسخ اصحّ نسخ است، کار بیش‌تر شرح­‌حال‌­نویسانی‌ که نگاهی انتقادی و علمی به آن نداشته‌­‌اند را بی­‌اعتبار کرده است. این پژوهش با اتکا بر منابع موثق، روی‌کرد انتقادی بر سرگذشت و احوال و اتفاقات زنده‌گی مولانا داشته است.‌ تحقیق حاضر، نیمۀ اول زنده‌گی مولانا را مورد بررسی قرار داده، که شامل دو بخش است: بخش اول، از تولد مولانا تا تعلیم و تعلم علم فقه و فقاهت و افتاء در قالب ژانر خطابه و جلسات درس می‌­باشد و بخش دوم نضج‌­‌گرفتن تصوف زهدگرا به مدد ارشادات سیّدبرهان‌الدین محقق ترمذی، که درواقع این دوره را می‌­توان پیش‌­نیاز دورۀ عرفان عاشقانۀ مولانا پنداشت. در خلال این پژوهش به این پرسش پاسخ داده شده است که: آیا مولانای عارف، یک­‌سر محصول آموزه‌های عرفانی شمس تبریزی بوده است و یا مصاحبت مشایخی هم‌چون سیدبرهان‌‌الدین محقق ترمذی، تلمذ نزد استادانی مثل ابن العدیم و دیگران و هم‌چنان تأثیر عوامل جامعه‌­شناختی مانند شرایط سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی و تاریخی در عارف‌شدن مولانا نقش غیرقابل اغماضی داشته‌‌اند؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که به رغم دیدگاه بعضی از مولوی‌­پژوهانِ تُرک و غربی زادگاه مولانا شهر بلخ بوده نه وخش. هم‌چنان روند ریاضت و سلوک عرفانی مولانا قبل از ملاقات شمس به مدد راه‌نمایی‌‌های برهان‌‌الدین محقق ترمذی آغاز گردیده بوده است.

شناخت‌نامۀ نویسنده

مژگان عثمانی، دانش‌گاه/ پوهنتون فردوسی مشهد و دانش‌گاه/ پوهنتون هرات

دانش‌جوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانش‌گاه/ پوهنتون فردوسی مشهد، مشهد، ایران و کادر علمی دیپارتمنت ادبیات دری، پوهنځی تعلیم و تربیه، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

۱. افلاکی، شمس‌الدین احمد. (۱۳۶۲).‌ مناقب‌العارفین. آنکارا: یازیچی.

۲. انجوی شیرازی، ابوالقاسم. (1364). مکتب شمس. تهران: علم.

۳. بهاءولد، محمّدبن حسین. (1332). معارف. ج 1. به اهتمام فروزانفر. تهران: طهوری.

۴. بهاءالدّین، محمد بن محمد مشهور به سلطان ولد. (690.ق).‌ (1389). مثنوی ولدنامه. تصحیح علامه همایی. تهران: هما.

۵. جامی، نورالدّین عبدالرّحمن. (1370). نفحات الانس. تصحیح محمود عابدی. تهران: اطّلاعات.

۶. حبیبی، عبدالحی. (1349). «مکتب فکری مولانا جلال‌الدین محمد بلخی». مجلهٔ تاریخ و ادب. شمارهٔ سوم. سال 28، صص 1-13.

۷. زرّین‌کوب، عبدالحسین. (1374). پلّه پلّه تا ملاقات خدا. چ‌ هشتم. تهران: علمی.

۸. دین لوئیس، فرانکلین. (1385). مولانا. ترجمۀ حسن لاهوتی. تهران: نامک.

۹. سپهسالار، فریدون بن احمد. (1368). زنده‌گی‌نامۀ مولانا جلال‌الدین مولوي. مقدمۀ سعید نفیسی. تهران: اقبال.

۱۰. سبحانی، توفیق. (1384). زنده‌گی‌نامه جلال‌الدّین بلخی. تهران: قطره.

۱۱. شیمل، آنه ماری. (1367). شکوه شمس. ترجمۀ حسن لاهوتی. تهران: علمی و فرهنگی.

۱۲. شیمل، آنه ماری. (1378). من باد و تو آتش. ترجمۀ فریدون بدره‌ای. تهران: توس.

۱۳. صاحب‌الزمانی، ناصرالدین. (1351). خط سوم، شخصیت، سخنان، و اندیشه‌های شمس تبریزی. تهران: مطبوعاتی عطائی.

۱۴. فروزانفر، بدیع‌الزمان. (1385). مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوي. تهران: معین.

۱۵. گولپینارلی، عبدالباقی. (1363). مولانا جلال‌الدین (‌زنده‌گانی، فلسفه، آثار و گزیده‌ای از آن‌ها). ترجمه و توضیحات توفیق سبحانی. نشر: تهران.

۱۶. فتوحی، محمود. (1387). «تحلیل انتقادی زنده‌گی‌نامه¬های مولوی». مجلۀ تخصصی زبان و ادبیات دانش‌کدۀ ادیبات و علوم انسانی مشهد. شمارة 162. صص 1-28.

۱۷. مباشری، محبوبه. (‌1389). فرهنگ اجتماعی عصر مولانا. ‌تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۸. مولانا جلال‌الدّین محمد بلخی. (1388). فیه‌مافیه (و پیوست‌های نویافته). تصحیح و توضیح توفیق هـ. سبحانی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

۱۹. مناقب اوحدالدین حامدبن ابی الفخر کرمانی. (1347‌). از مؤلفان ناشناس. با تصحیح و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر. تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

۲۰. مفتاح، الهامه. (1386). جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون. تهران: پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعان فرهنگی.

۲۱. محمدی، امیرسلطان. (1396). «نگاهی انتقادی به ترجمۀ احوال مولانا جلال‌الدین بلخی در منابع متقدم و متأخر». جستارهای نوین ادبی، مجلۀ علمی – پژوهشی. شمارة 198. صص51-75.

۲۲. محقق ترمذی، سیدبرهان‌الدین. (1377). معارف (مجموعۀ مواعظ و کلمات سیدبرهان‌الدین محقق ترمذی به هم‌راه تفسیر سورۀ محمد و فتح). تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر. چ‌ دوم. تهران: مرکز نشر دانش‌گاه تهران.

۲۳. مستوفی، حمدالله. (1339). تاریخ گزیده. به‌کوشش عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.

۲۴. میرزا‌لو، کریم. (1379). مولانا و فراق شمس. تهران: امید فردا.

۲۵. مولانا جلال‌الدین محمد بلخی. (1387). کلیات شمس تبریزی. ج 1-5. تصحیح بدیع‌الزّمان فرو انفر. تهران: نگاه.

۲۶. مایر، فریتس. (1382). بهاءولد. ترجمۀ مهرآفاق بابیوردی. تهران: سرو.

۲۷. نوریان، سیّد مهدی. (1390). «زادروز مولانا». پژوهش‌نامۀ ادب حماسی. دورهٔ 7‌. شمارة 12. صص-319-322.

References

Aflaki, Shams al-Din Ahmad. (1983). Manaqib al-Arifin. Ankara: Yazici. (Persian)

Anjavi Shirazi, Abolqasem. (1985). The School of Shams. Tehran: Elm. (Persian)

Baha' al-Din, Muhammad bin Husayn. (1953). Ma'arif. Vol. 1. Edited by Foruzanfar. Tehran: Tahuri. (Persian)

Baha' al-Din, Muhammad bin Muhammad, known as Sultan Walad. (1291 CE). (2010). Masnavi Waladnameh. Edited by Allameh Homa'i. Tehran: Homa. (Persian)

Jami, Nur al-Din Abd al-Rahman. (1991). Nafahat al-Uns. Edited by Mahmoud Abedi. Tehran: Ettelaat. (Persian)

Habibi, Abdolhai. (1970). "The Intellectual School of Rumi, Jalal al-Din Muhammad Balkhi." Journal of History and Literature. No. 3. Vol. 28, pp. 1-13. (Persian)

Zarrinkoub, Abdolhossein. (1995). Step by Step to Meeting God. 8th edition. Tehran: Elmi. (Persian)

Lewis, Franklin D. (2006). Rumi. Translated by Hassan Lahouti. Tehran: Namak. (Persian)

Sepahsalar, Fereydoun bin Ahmad. (1989). The Life of Rumi, Jalal al-Din Molavi. Introduction by Saeed Nafisi. Tehran: Eqbal. (Persian)

Sobhani, Tawfiq. (2005). The Life of Jalal al-Din Balkhi. Tehran: Qatreh. (Persian)

Schimmel, Annemarie. (1988). The Splendor of Shams. Translated by Hassan Lahouti. Tehran: Elmi va Farhangi. (Persian)

Schimmel, Annemarie. (1999). I Am Wind, You Are Fire. Translated by Fereydoun Badra'i. Tehran: Tus. (Persian)

Saheb al-Zamani, Nasreddin. (1972). The Third Line: The Personality, Words, and Thoughts of Shams Tabrizi. Tehran: Ataei Publications. (Persian)

Foruzanfar, Badi' al-Zaman. (2006). Rumi, Jalal al-Din Muhammad, Known as Molavi. Tehran: Moein. (Persian)

Golpinarli, Abdolbagi. (1984). Rumi, Jalal al-Din (Life, Philosophy, Works, and a Selection of Them). Translation and Commentary by Tawfiq Sobhani. Tehran: Moein. (Persian)

Fotouhi, Mahmoud. (2008). "A Critical Analysis of Rumi's Biographies." Specialized Journal of Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Mashhad. No. 162, pp. 1-28. (Persian)

Mobasheri, Mahboubeh. (2010). The Social Culture of Rumi's Era. Tehran: Islamic Republic of Iran Broadcasting Publications. (Persian)

Rumi, Jalal al-Din Muhammad Balkhi. (2009). Fihi Ma Fihi (and Newly Found Appendices). Edited and Annotated by Tawfiq H. Sobhani. Tehran: Parsian Publishing and Bookstore. (Persian)

Manaqib of Awhad al-Din Hamid ibn Abi al-Fakhr Kermani. (1968). By Anonymous Authors. Edited and Annotated by Badi' al-Zaman Foruzanfar. Tehran: Translation and Publishing House. (Persian)

Meftah, Elham. (2007). The Historical Geography of Balkh and Jeyhun. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (Persian)

Mohammadi, Amir Sultan. (2017). "A Critical Review of the Biography of Rumi, Jalal al-Din Balkhi in Early and Later Sources." New Literary Research, Scientific - Research Journal. No. 198, pp. 51-75. (Persian)

Mohaghegh Tirmidhi, Seyyed Burhan al-Din. (1998). Ma'arif (A Collection of Sayings and Sermons of Seyyed Burhan al-Din Mohaghegh Tirmidhi with the Interpretation of Surahs Muhammad and Fath). Edited and Annotated by Badi' al-Zaman Foruzanfar. 2nd edition. Tehran: University of Tehran Press. (Persian)

Mostowfi, Hamdallah. (1960). The Selected History. Edited by Abdolhossein Navaei. Tehran: Amirkabir. (Persian)

Mirza Lou, Karim. (2000). Rumi and the Separation from Shams. Tehran: Omid Farda. (Persian)

Rumi, Jalal al-Din Muhammad Balkhi. (2008). The Collected Poems of Shams Tabrizi. Vol. 1-5. Edited by Badi' al-Zaman Foruzanfar. Tehran: Negah. (Persian)

Mayer, Fritz. (2003). Baha' al-Din. Translated by Mehrafagh Babiourdi. Tehran: Sarv.

Nourian, Seyyed Mahdi. (2011). "Rumi's Birthday." Journal of Epic Literature. Vol. 7, No. 12, pp. 319-322. (Persian)

Downloads

چاپ شده

2024-06-28

ارجاع به مقاله

عثمانی م. (2024). تحلیل انتقادی بخش اول زنده‌گی‌نامهٔ مولانا: (از تولد تا قبل از ملاقات شمس تبریزی). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 13(2), ۱۴۷-۱۶۸. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.2.8