اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه‌های عمرانی با توجه به حوزه‌های عمل‌کردی استاندارد مدیریت پروژه

(مطالعۀ موردی: پروژه‌های عمرانی شهری هرات)

نویسندگان

  • سید مسعود اسلمزاد هم‌آهنگ‌کنندۀ بخش سرپناه‌سازی در دفتر ان. آر. سیِ سودان
  • محمد عابد انور عضو هیئت‌علمی پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

DOI:

https://doi.org/10.58342/.v10i2.52

واژه‌گانِ کلیدی:

استاندارد مدیریت پروژه، دانش مدیریت پروژه، تأخیرهای پروژه، پروژه‌های عمرانی، شهر هرات و ‌تحلیل سلسله‌مراتبی.

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی علل تأخیر پروژه‌های عمرانی شهری، شهر هرات براساس استانداردهای مدیریت پروژه انجام شد. اعضای جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان و انجینیران شاغل در پروژه‌های عمرانی شهر هرات بودند، که تعداد کل آن‌ها حدود 50 نفر می‌باشند. با توجه به ويژه‌گي‌های جامعۀ آماری شيوۀ نمونه‌گيري تصادفی ساده برگزیده شد.

اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون سلسله‌مراتبی تجزیه‌و‌تحلیل شد و نتایج ‌‌به دست‌آمده بر اساس پرسش اصلی تحقیق، نشان می‌دهند که: مهم‌ترین حوزۀ تأثیر‌گذار استاندارد دانش مدیریت پروژه بر تأخیر پروژه‌های عمرانی شهری، شهر هرات مدیریت گستره بود. و در پرسش‌های فرعی به ترتیب مهم‌ترین بُعد تأثیر‌گذار در حوزه‌های استاندارد دانش مدیریت پروژه به ترتیب به شرح زیر بود‌: در حوزۀ مدیریت یک‌پارچه‌گی بُعد هدایت و مدیریت کار پروژه، در حوزۀ مدیریت گستره بُعد کنترول گستره، در حوزۀ مدیریت زمان بُعد کنترول زمان‌بندی، در حوزۀ مدیریت هزینه، بُعد تخمین هزینه‌ها، درحوزۀ مدیریت کیفیت، بُعد تضمین کیفیت، در حوزۀ منابع انسانی، بُعد تهیۀ برنامۀ مدیریت منابع انسانی، در حوزۀ مدیریت ارتباطات، بُعد برنامه‌ریزی مدیریت ارتباطات، در حوزۀ مدیریت ریسک، بُعد برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، در حوزۀ مدیریت تدارکات، بُعد اجرای تدارکات و در نهایت در حوزۀ مدیریت ذی‌نفعان، بُعد برنامه‌ریزی مدیریت ذی‌نفعان، بیش‌ترین تأثیر را بر تأخیر پروژه‌های عمرانی شهری، شهر هرات به دنبال داشتند.

Downloads

چاپ شده

2022-08-21

ارجاع به مقاله

اسلمزاد س. م., & انور م. ع. (2022). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه‌های عمرانی با توجه به حوزه‌های عمل‌کردی استاندارد مدیریت پروژه: (مطالعۀ موردی: پروژه‌های عمرانی شهری هرات). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 10(2), ۱۴۹-۱۶۲. https://doi.org/10.58342/.v10i2.52