بررسی خدمات پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به محصلان

مطالعۀ موردی: پوهنتون‌های خصوصی ولایت هرات

نویسندگان

  • جلیل احمد پویا کادر علمی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب هرات
  • محمدعابد انور عضو هیئت‌علمی پوهنتون / دانش‌گاه غالبِ هرات
  • علی احمد امیری عضو هیئت‌علمی پوهنتون / دانش‌گاه غالبِ هرات

DOI:

https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.19

چکیده

مراکزِ علمی – تحصیلی، از‌جمله مهم‌ترین نهادهای جامعه‌ساز و ارائه‌دهندة دانش‌آموخته‌گانِ آمادة کار در یک کشور به‌حساب می‌آیند. با‌توجه به اهمیت این موضوع و اطمینان‌یافتن از مناسب‌بودن مکان تربیۀ انسان‌های خلاق و متفکر،‌ این تحقیق با هدف بررسی خدمات ارائه‌شده توسط پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای محصلان، از سوی مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالبِ هرات، راه‌اندازی گردیده بود. پرسش این تحقیق این بود: آیا خدمات ارائه‌شدۀ پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات، برای محصلان قابل قبول است؟‌‌ تحقیق کنونی با استفاده از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته، خدمات ارائه‌شده توسط پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی را در هرات مورد بررسی قرار داد. جامعۀ آماری این تحقیق را محصلان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات تشکیل داده و براساس فورمول کوکران حجم نمونۀ 370 محصل انتخاب گردید.

داده‌های تحقیق که ازنظر هدف کاربردی-بنیادی و ازنظر روش تحلیلی - توصیفی بودند، بعد از تجزیه‌و‌تحلیل توسط نرم‌افزار SPSS25 از طریق آزمون هم‌بسته‌گی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از موجودیت رابطۀ معنادار مثبت مستقیم و قوی میان خدمات ارائه‌شده توسط پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و توقعات محصلان وجود دارد، و آموزش و خدمات آموزشی توسط پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات دارای بیش‌ترین اهمیت است.

Downloads

چاپ شده

2022-03-12 — Updated on 2022-08-23

Versions

ارجاع به مقاله

پویا ج. ا., انور م. ع., & امیری ع. (2022). بررسی خدمات پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به محصلان: مطالعۀ موردی: پوهنتون‌های خصوصی ولایت هرات. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 10(3 و 4), 129–154. https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.19 (Original work published 12 مارس 2022)