تحلیل جای‌گاه رفتار اخلاقی در آثار داستانی یعقوب یاد علی با تکیه بر آموزه‌های ژاک لکان

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.3

واژه‌گانِ کلیدی:

ژاک لکان، یعقوب یادعلی، نقد روان‌کاوانه، سوژۀ اخلاقی، ژوئیسانس

چکیده

ژاک لکان از اندیش‌مندانی بوده که مقولۀ اخلاق را بر‌اساس آموزه‌های روان‌کاوانه بازخوانی نموده است. وی پای­بندی به‌ دال میل را معیاری برای رفتار اخلاقی به‌شمار آورده است. در این پژوهش کوشیده‌ایم جای‌گاه کُنش‌های شخصیت‌های آثار داستانی یعقوب یادعلی را با‌توجه به ‌آموزه‌های روان‌کاوانۀ ژاک لکان بسنجیم و ارزیابی کنیم. بر این اساس، تبیین نسبت جای‌گاه میل به ‌مثابۀ امری روانی با اخلاق امری ضروری است. از اهداف نویسنده‌گان در این پژوهش، تبیین تمایز میلِ سوژه و دیگری به ‌مثابۀ دوگانه‌یی وحدت‌ناپذیر است. در این راستا، به این پرسش پاسخ داده شده است که بر مبنای آموزه‌های روان‌کاوانۀ لکان، کدام یک از شخصیت‌های داستانی یادعلی کنشی اخلاقی و کدام یک، کنشی غیر‌اخلاقی داشته‌اند؟ این پژوهش به روش تحلیل کیفی با تکیه بر آموزه‌های لکان و مجموعه آثار داستانی یعقوب یادعلی به‌انجام رسیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که: استقرار مکانیسم سرکوب میل، سبب مواجهۀ سوژه با پدیدۀ خسران یا کسرشده‌گی می‌شود. سوژۀ دال میل دیگری را به‌ مثابۀ دال میل خود شناسایی می‌کند و آن‌ را برآورده می‌سازد. از نظر لکان، رفتار اخلاقی زمانی ممکن می‌شود که سوژه به ‌دال میل حقیقی خود همیشه وفادار بماند. به‌تبع این امر، سوژۀ اخلاقی نیز نزد لکان کسی است که در مواجهه با قانون به‌ مثابۀ دال میل دیگری بزرگ هم‌واره به ‌میانجی دال ژوئیسانس، از آن تخطی نماید. 

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

دکتر شیرزاد طایفی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی

دانش‌یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر توحید شالچیان ناظر، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی

دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانش‌گاه/ پوهنتون علّامه طباطبائی، تهران، ایران‌

سرچشمه‌ها/ منابع

ایوانز، دیلن. (1401). واژه‌نامه روان‌کاوی لکانی. چ2. تهران- ایران: اتاق آبی.

پویمان، لویی. (1378). درآمدی بر فلسفۀ اخلاق. ترجمۀ‌ شهرام ارشدنژاد. تهران- ایران: گیل.

جی. وارنوک، جی. (1368). فلسفۀ اخلاق در قرن حاضر. تهران- ایران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.

ژکس. (1355). فلسفۀ اخلاق: حکمت عملی. ترجمۀ‌ سیدابوالقاسم پورحسینی. تهران- ایران: کتاب‌های سیمرغ (وابسته به امیرکبیر).

ژیژک، اسلاوی. (1386). لاکان- هیچکاک. چ2. تهران- ایران: ققنوس.

ژیژک، اسلاوی.‌ (1389). خشونت(پنج نگاه زیرچشمی). تهران- ایران: نی.

طایفی، شیرزاد؛ شالچیان ناظر، توحید. (1402). «زبان، ابزاری در احراز یا عدم احراز اُبژۀ میل در داستان‌های "خون‌خورده" و "بازگشت"». ایران: مجلة مطالعات زبانی و بلاغی. 32. صص 258-217.

طایفی، شیرزاد. (1402). «از فقدان تا مازاد در کلام: خوانش لکانی داستان‌های قصر پرندگان غمگین و سکته قبلی». ایران: پژوهش‌نامۀ ادبیات کردی. 1(15). صص 1-16.

کالر، جاناتان. (1382). نظریۀ ادبی: معرفی بسیار مختصر. ترجمۀ‌ فرزانه طاهری. تهران- ایران: مرکز.

لوین و دیگران. (1370). فلسفه یا پژوهش حقیقت. ترجمۀ‌ سیدجلال‌الدین مجتبوی. تهران: حکمت.

موللی، کرامت. (1398). مقدماتی بر روانکاوی لکان: منطق و توپولژی. چ2. تهران- ایران: دانژه.

نذری‌دوست، مسعود؛ رشیدپور، سمیرا. (1395). «مارکی دو ساد، زخمی بر چهرۀ روشنگری». ایران: پژوهش ادبیات معاصر جهان. 21(1). صص 175- 196.

یادعلی، یعقوب. (1383). آداب بی‌قراری. تهران- ایران: نیلوفر.

یادعلی، یعقوب. (1397الف). آداب دنیا. چ6. تهران- ایران: چشمه.

یادعلی، یعقوب. ‌(1398). آمرزش زمینی. چ3. تهران- ایران: نیلوفر.

یادعلی، یعقوب. ‌(1376). حالت‌ها در حیاط. تهران- ایران: آسا.

یادعلی، یعقوب‌. (1397ب). متغیر منصور. چ3. تهران- ایران: چشمه.

References

Evans, Dylan. (2022). Dictionary of Lacanian psychoanalysis. p2. Tehran-Iran: Blue Room. (Persian)

Poiman, Louis. (1999). An introduction to the philosophy of ethics. p1. Translated by Shahram Arshandanjad. Tehran-Iran: Gil. (Persian)

J. Warnock, J. (1989). Moral philosophy in the present century. Tehran-Iran: Book Translation and Publishing Center. (Persian)

Jacques. (1976). Moral philosophy: practical wisdom. p1. Translated by Sidabulqasem Pourhosseini. Tehran-Iran: Simorgh Books (affiliated to Amirkabir). (Persian)

Žižek, Slavi. (2007). Lacan-Hitchcock. p2. Tehran-Iran: Phoenix. (Persian)

Žižek, Slavi. (2010). Violence (five sneak peeks). p1. Tehran-Iran: Ney. (Persian)

Tayefi, Shirzad and Shalchian Nazer, Tohid. (2023). "Language, a tool in achieving or not achieving the object of desire in the stories "Blood Eaten" and "Return"". Iran: Linguistic and Rhetorical Studies, 32, pp. 258-217. (Persian)

Tayefi, Shirzad. (2023). "From Lack to Surplus in Words: Lacanian Reading of the Tales of Palace of the Sad Birds and the Previous Stroke". Iran: Research Journal of Kurdish Literature, 1(15), pp. 1-16. (Persian)

Kaler, Jonathan. (2012). Literary theory: a very brief introduction. p1. Translated by Farzaneh Taheri. Tehran-Iran: Center. (Persian)

Levin and others. (1992). Philosophy or truth research. p1. Translated by Seyed Jalaluddin Mojtabavi. Tehran: Hekmat. (Persian)

Molly, Karamet. (2018). An introduction to Lacan's psychoanalysis: logic and topology. p2. Tehran-Iran: Danje. (Persian)

Nazridoost, Masoud and Rashidpour, Samira. (2015). "Marquis de Sade, a wound on the face of Enlightenment". Iran: Contemporary Literature Research, 21(1), pp. 175-196.

Yad Ali, Yaqoub. (2013). The manners of restlessness. p1. Tehran-Iran: Niloofar. (Persian)

Yad Ali, Yaqoub. (2018). Manners of the world .p6. Tehran-Iran: Cheshmeh. (Persian)

Yad Ali, Yaqoub. (2018). earthly forgiveness. p3. Tehran-Iran: Niloofar. (Persian)

Yad Ali, Yaqoub.. (1997). Situations in the yard. p1 Tehran-Iran: Asa. (Persian)

Yad Ali, Yaqoub.. (2018). Mansoor variable. p3. Tehran-Iran: Cheshmeh. (Persian)

Downloads

چاپ شده

2024-03-20

ارجاع به مقاله

طایفی ش., & شالچیان ناظر ت. (2024). تحلیل جای‌گاه رفتار اخلاقی در آثار داستانی یعقوب یاد علی با تکیه بر آموزه‌های ژاک لکان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 13(1), ۶۳-۴۵. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.3