پيش‌گيری رشدمدار از خشونت علیه اطفال در افغانستان

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I1.10

واژه‌گانِ کلیدی:

خشونت، تدابیر پیش‌گیرانه، پیش‌گیری رشدمدار، اطفال، افغانستان

چکیده

خشونت علیه اطفال در جوامع مختلف دیده می‌شود؛ اما در افغانستان‌‌ به دلیل شرایط ناگوار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و به‌خصوص ضعف فرایندهای آموزشی و تربیتی، این پدیده بیش‌تر بوده و پیامدهای ویران‌گری بر جای می­‌گذارد. پرسش این است که در برابر امواج روز‌افزون خشونت علیه اطفال، چه تدبیری می‌توان اندیشید و کدام سازوکار پیش‌گیرانه را می‌توان برای کاهش خشونت علیه اطفال، اتخاذ کرد؟ پاسخ به این پرسش، مهم است؛ چه این‌که آیندۀ کشور، منوط به حمایت از اطفال آینده‌ساز است. نوشتۀ حاضر تلاش کرده با روش تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتاب‌خانه‌یی و با روی‌کرد جرم­‌شناختی، به این مهم بپردازد. یافته‌‌های تحقیق نشان می‌دهند که: پیش‌گیری وضعی و اجتماعی در شرایط کنونی افغانستان برای جلوگیری از خشونت علیه اطفال مناسب نیست. روش به‌تر، رفع آسیب‌پذیری اطفالِ در معرض خطر از طریق سازوکارهای آموزشی و نظارتی مندرج در پیش‌‌گیری رشدمدار می­باشد،‌ که پیش­‌نهادهای مشخصی را در باب اصلاح متون آموزشی، ایجاد کانون مشاوره در مکتب، آموزش اولیا و مربیان، برگزاری برنامۀ حلقه‌های خانواده‌گی، تأسیس کلینیک حقوقی اطفال، ایجاد مرکز آمار و گزارش خشونت علیه اطفال و ... ارائه می‌­کند. این موارد می‌­تواند راه‌­‌های مؤثری برای تأمین مصونیت اطفال به‌حساب آیند.

شناخت‌نامۀ نویسنده

دکتر عبدالملک وحیدی، پوهنتون غالبِ هرات

دیپارتمنت قضایی و سارنوالی، پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون غالب، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

اردبيلی، محمدعلی. (‌1379). ‌پيش‌گيری از اعتياد. مجموعه‌مقالات همايش علمی و کاربردی جنبه‌های مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر. ج اول. تهران: انتشارات روزنامۀ رسمی.‌

بادامی، محمدعلی؛ مقدادی، محمد‌مهدی و ‌مرضیه پیله‌ور. (1400). «نقش راه‌بردی آموزه‌های دینی باروی‌کرد فقهی برای پیش‌گیری و منع باتنبیه بدنی کودکان». ایران: مبانی فقهی حقوق اسلامی. 14(1). پیاپی 27. صص 7 تا 21.

برهانی، غلام حضرت. (‌1399). سیاست کیفری افغانستان در قبال بزه و بزه‌کاری اطفال. رسالۀ دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانش‌گاه تهران، پردیس فارابی دانش‌کدۀ حقوق. به‌ره‌نمایی: دکتر ابراهیم شمس.

رضایی، محمد‌داود. (1390). «سیاست جنایی افغانستان در قبال اطفال بزه‌کار». پایان‌نامۀ فوق‌لیسانس حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعة‌المصطفی العالمیه، دانش‌کدۀ حقوق. به‌ره‌نمایی: دکتر محمدعلی حاجی‌ ده‌آبادی.

شاکری، ابوالحسن. (‌1383).‌ قوۀ قضائيه و پيش‌گيری از جرم. مجموعه مقالات همايش علمی و کاربردی پيش‌گيری از‌ وقوع جرم. معاونت اجتماعي و پيش‌گيري از جرم. تهران: انتشارات و مطبوعات.

عطارزاده، سعيد. (‌1385). «نقش باورهای دينی در پيش‌گيری از جرم با تکيه بر اسلام». پايان‌نامۀ فوق‌لیسانس حقوق ‌جزا و جرم‌شناسيِ دانش‌گاه تهران. پرديس فارابی، دانش‌کدۀ حقوق. به‌ره‌نمایی: دکتر سیدمحمود میر خلیلی.

گسن، ريموند. (1370). جرم‌شناسي کاربردي. ترجمۀ مهدي‌ کي‌نيا. تهران: انتشارات دانش‌گاه علّامه طباطبايي.‌

محسنی. فرید. (‌1393). دست‌آوردهای نظری و عملی جرم‌شناسی رشد‌مدار. تهران: فصل‌نامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی. 66(2). صص 145 تا 168.

مهدوی، محمود. (1398). پیش¬گیری از جرم (پیش‌گیری رشدمدار). چ چهارم. تهران: انتشارات سمت. ‌

نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (‌1382). پيش‌گيری عادلانه از جرم (در علوم جنایی). مجموعه مقالات در تجليل از دکتر محمد ‌آشوری.‌ تهران: انتشارات سمت.‌

نجفی ابرندآبادی، علي‌حسين. (‌1379). تقريرات درس جرم‌شناسی (پيش‌گيری). تهيه و تنظيم: محمد‌علي بابايی. تهران: دانش‌گاه تربيت مدرس. ‌

نور‌محمدی، معصومه سادات. (‌1390). سیاست جنایی افغانستان در قبال زنان بزه‌دیده. تهران: نشر میزان. ‌

اعلامیۀ جهانی حقوق کودک. مصوب 1959 م.

اعلاميۀ جهاني بقا‌ توسعه و حمايت از كودك. 1990 م.

برنامۀ اجرايی برای اجرای اعلاميۀ جهاني بقا‌، توسعه و حمايت از كودك. مصوّب 1990 م.

پروتوكول اختياري منظم به كنوانسيون حقوق كودك در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافي كودكان. 2000 م.

ره‌نمودهای ملل متحد جهت پيش‌گيری از جرايم نوجوانان. مصوب 1990 م.

كنوانسيون حمايت از كودكان در جهت اتخاذ هم‌كاري بين‌الدول. 1993 م.

مقررات سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي. مصوب 1990 م.

García, J. L. Heckman, J. J. & Ziff, A. L. (2019). “Early childhood education and crime”. Infant mental health journal, 40(1), 141-151. (English)

References

Ardabili, Mohammad Ali. (1993). Prevention of addiction. A collection of articles of the scientific and practical conference on different aspects of criminal policy against drugs. The first c. Tehran: Official Newspaper Publications

Attarzadeh, Saeed. (2006). "The role of religious beliefs in crime prevention based on Islam". Master's thesis of criminal law and criminology of Tehran University. Farabi Campus, School of Law. Directed by: Dr. Seyed Mahmoud Mir Khalili.

Badami, Mohammad Ali; Moqdadi, Mohammad Mahdi and Marzieh Pilevor. (2021). "The strategic role of the religious teachings of Bari-Kord Fakhi for the prevention and prohibition of corporal punishment of children". Iran: Jurisprudential foundations of Islamic law. 14(1). Series 27. pp. 7 to 21.

Burhani, Ghulam Hazrat. (2019). Afghanistan's criminal policy for delinquency and child delinquency. Doctoral dissertation in criminal law and criminology, University of Tehran, Farabi Campus of Law School. Guided by: Dr. Ebrahim Shams.

García, J. L. Heckman, J. J. & Ziff, A. L. (2019). Early childhood education and crime. Infant mental health journal, 40(1), 141-151. (English)

Gassen, Raymond. (1991). Applied criminology. Translated by Mahdi Kenia. Tehran: Allameh Tabatabayi University Publications

Mahdavi, Mahmoud. (2014). Crime prevention (progressive prevention). The fourth Tehran: Samit Publications. The

Mohseni. Farid (1393). Theoretical and practical achievements of developmental criminology. Tehran: Jurisprudential Perspectives Quarterly. 66(2). pp. 145 to 168.

Najafi Abrandabadi, Ali Hossein. (2000). Lectures on criminology (prevention). Prepared and arranged by: Mohammad Ali Babaei. Tehran: Tarbiat Modares University.

Najafi Abrandabadi, Ali Hossein. (2003). Just crime prevention (in criminology). A collection of articles in honor of Dr. Mohammad Ashuri. Tehran: Samit Publications

Noor Mohammadi, Masoumeh Sadat. (2011). Afghanistan's criminal policy towards women victims. Tehran: Mizan Publishing.

Rezaei, Mohammad Daud. (2011). "Afghanistan's criminal policy towards delinquent children". Master's thesis of criminal law and criminology of Al-Mustafa Al-Alamiya University, School of Law. Guided by: Dr. Mohammad Ali Haji Dehabadi.

Shakri, Abolhasan. (2004). Judiciary and crime prevention. Proceedings of the scientific and practical crime prevention conference. Social assistance and crime prevention. Tehran: Publications and Press.

Universal Declaration of the Rights of the Child. Approved in 1959.

Global declaration of child survival, development and protection. 1990

Executive program for the implementation of the global declaration on child survival, development and protection. Approved in 1990.

Regular Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child regarding the sale, prostitution and pornography of children. 2000

United Nations guidelines for the prevention of juvenile crimes. Approved in 1990.

Convention on the protection of children in order to adopt international cooperation. 1993

United Nations regulations for the protection of juveniles deprived of their freedom. Approved in 1990.

Downloads

چاپ شده

2023-06-21

ارجاع به مقاله

وحیدی ع. (2023). پيش‌گيری رشدمدار از خشونت علیه اطفال در افغانستان. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(2), ۱۷۳-۱۹۲. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I1.10