تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب

(جامعۀ هدف: کارفرمایان)

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.6

واژه‌گانِ کلیدی:

پوهنتون غالب، تصور هرات‌نشینان، کارفرمایان

چکیده

امروزه پوهنتون مظهر تحول و نوآوری محسوب مي‌شود و تأثيرات جدی و قابل‌تأملی بر جامعه می‌گذارد؛ هم‌چنان‌كه خود بسيار تأثير می‌پذيرد. درواقع پوهنتون، منزوی از جامعه نيست و در حقیقت بسياری از مسائل آن انعكاسی از دنيای در‌حال دگرگون ما می‌باشد. پوهنتون‌ها به‌عنوان شريانات اصلی گسترش علم و فرهنـگ در جامعه، هم‌واره از ارزش و احترام خاصي برخوردار بوده‌اند. هم انسان‌ساز می‌باشند و هم فرهنگ‌آفرين؛ به‌این‌ترتیب، برحسب ضرورت، در این تحقیق تلاش گردید تا تصور هرات‌نشینان (جامعۀ هدف: کارفرمایان) از پوهنتون غالب مشخص گردد. اشتراک‌کننده‌گان تحقیق، شهروندان شهر هرات بوده‌اند و براساس نمونه‌گیری احتمالی تصادفی ساده، جمعیت نمونه‌یی که حاصل فرمول شوماخر و لومکس به تعداد 320 نفر بوده، با استفاده از پرسش‌نامه تحت مطالعه قرار گرفته‌اند. اطلاعاتِ به‌دست‌آمده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و Smart PLs 30 مورد تحلیل قرار گرفت، که نتایج حاکی از آن‌است که در بین کارفرمایان ارزش‌های پیوندی پوهنتون و جامعه با ضریب تأثیر 0.908 بیش‌ترین اهمیت و ارزش‌های مسؤولیت‌پذیری اجتماعی با ضریب تأثیر 0.578 پایین‌ترین درجۀ اهمیت را از آن خود نموده است.

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

فیروز احمد گنجی ، پوهنتون غالبِ هرات

عضو هیئت‌علمی پوهنځی اقتصاد، پوهنتون غالب، هرات، افغانستان

علی احمد امیری، پوهنتون غالبِ هرات

عضو هیئت‌علمی پوهنځی اقتصاد، پوهنتون غالب، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

امیری، علی‌احمد، گنجی، فیروز احمد و دیگران. (1402). «تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب: (جامعۀ هدف: خبره‌گان و مردم عوام)». هرات: فصل‌نامۀ علمی - تحقیقی غالب. 40(1). ۶۷-۸۶. <https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V40.I1.4>.

انور، محمدعابد؛ محق، نصیراحمد. (1402). «استراتیژی‌های بقا و پایداری سازمان‌ها در محیط‌های فرّار». هرات: فصل‌نامۀ علمی - تحقیقی غالب. 40(1). ۳۳-۴۶. <https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.40.I1.2>.

آقاپور، سید‌مهدی؛ سوخته‌سرایی‌، مختار. (1389). «نقش پوهنتون در جامعه از منظر امام خمینی(ره)». ایران: همایش: کنگرة ملّی بررسی اندیشه‌های فرهنگی اجتماعی حضرت امام خمینی (ره). <https://www.sid.ir/paper/819984/fa>.

پویا، جلیل‌احمد؛ انور، محمدعابد و علی‌احمد امیری. (1401). «بررسی خدمات پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به محصلان: مطالعۀ موردی: پوهنتون‌های خصوصی ولایت هرات». هرات: فصل‌نامۀ علمی - تحقیقی غالب. 10(34-35). 129–154. <https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.19>.

حافظ‌نیا، محمدرضا. (1384). م‍ق‍دم‍ه‌یی‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی. تهران: ‌سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتون‌ها‏ (سمت)‏. مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی.

شیری، حامد. (1399). «پوهنتون و جامعه: بررسی رابطة پوهنتون با نهادهای سه‌گانۀ دولت، صنعت و جامعۀ مدنی». ایران: دوفصل‌نامۀ جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی. 7(16). 251-283. .

غریب‌‌ رجبیان، فاطمه؛ محمدزاده، سعید و محمدشریف شریف‌زاده. (۱۳۹۹). «تدوين الگوي پيوند پوهنتون و جامعه مبتني بر رويكرد مسؤوليت‌پذيری اجتماعی در آموزش عالی كشاورزی». ایران: فصل‌نامۀ تحقیق و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. ۲۶(۴). ۱۱۱-۸۵. <https://journal.irphe.ac.ir/article-1-4312-fa.html>.

نیستانی، محمدرضا. (1392). نقش فعاليت‌های فرهنگی پوهنتون‌ها در توسعة فرهنگی جامعه. تهران: تحقیق‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

Thorndike, R. M. (1995). Book Review : Psychometric Theory (3rd ed.) by Jum Nunnally and Ira Bernstein New York: McGraw-Hill, 1994, xxiv + 752 pp. Applied Psychological Measurement, 19(3), 303–305. <https://doi.org/10.1177/014662169501900308>.

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Henseler, J., Ringle, C.M. and Sinkovics, R.R. (2009), "The use of partial least squares path modeling in international marketing", Sinkovics, R.R. and Ghauri, P.N. (Ed.) New Challenges to International Marketing (Advances in International Marketing, Vol. 20), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 277-319. <https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014>.

Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16, 297–334 (1951). <https://doi.org/10.1007/BF02310555>.

References

Amiri,Aliahmad,Ganji,firoozahamd and et al. (2023). Perception of Herat Resident from Ghalib University: (Target Society: Expert and Common people). Herat: GhalibQ journal. (Persian).

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Hafez neya,mohammad reza(2005). An introduction to research methods in the humanities. Tehtan: Organization for studying and compiling humanities books of universities (Samt). Humanities Research and Development Center. (Persian).

Henseler, J., Ringle, C.M. and Sinkovics, R.R. (2009), "The use of partial least squares path modeling in international marketing", Sinkovics, R.R. and Ghauri, P.N. (Ed.) New Challenges to International Marketing (Advances in International Marketing, Vol. 20), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 277-319. <https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014>.

Henseler, J., Ringle, C.M. and Sinkovics, R.R. (2009), "The use of partial least squares path modeling in international marketing", Sinkovics, R.R. and Ghauri, P.N. (Ed.) New Challenges to International Marketing (Advances in International Marketing, Vol. 20), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 277-319. <https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014>.

Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16, 297–334 (1951). <https://doi.org/10.1007/BF02310555>.

Nestani,mohammad reza. (2013). The role of cultural activities of universities in the cultural development of society. Tehran: Institute of Human Sciences and Cultural Studies. (Persian).

Pooya,jalilahmad,anwar,mohammad abed and aliahmad amiri. (2022). Examining the services of universities and private higher education institutions to students: case study: private universities of Herat province. Herat: Ghalibq journal. (Persian).

Shiri,hamed, (2020). University and society: Examining the relationship between the university and the three institutions of government, industry and civil society. Iran: Sociology of Social Institutions. (Persian).

Thorndike, R. M. (1995). Book Review : Psychometric Theory (3rd ed.) by Jum Nunnally and Ira Bernstein New York: McGraw-Hill, 1994, xxiv + 752 pp. Applied Psychological Measurement, 19(3), 303–305. <https://doi.org/10.1177/014662169501900308>.

Anwar.Mohammad Abed, Mohiq, nasir ahmad. (2023). Survival and sustainability strategies of organizations in volatile environments. Herat: Ghalibq journal. (Persian).

Aqapor, sayed Mahdi, sokhtasarate,mokhtar. (2010). The role of university in society from Imam Khomeini's point of view. Iran: Conference: The National Congress of Imam Khomeini's Cultural and Social Thoughts. (Persian).

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika16, 297–334 (1951). <https://doi.org/10.1007/BF02310555>.

Gharib rajiban, fatema, mohammadzadah, saeed and mohaamad sharif sharifzadah. (2020). Elaboration of a university-society link model based on the approach of social responsibility in higher agricultural education. Iran: Journal of research and planning in higher education. (Persian).

Thorndike, R. M. (1995). Book Review : Psychometric Theory (3rd ed.) by Jum Nunnally and Ira Bernstein New York: McGraw-Hill, 1994, xxiv + 752 pp. Applied Psychological Measurement, 19(3), 303–305. <https://doi.org/10.1177/014662169501900308>.

Downloads

چاپ شده

2023-06-21

ارجاع به مقاله

گنجی ف. ا., & امیری ع. ا. (2023). تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب: (جامعۀ هدف: کارفرمایان). فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(2), ۹۷-۱۱۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.6

مقالاتِ بیش‌ترخوانده‌شده از همین‌ نویسنده