بررسی توقعات متعلمان مکاتب از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

نویسندگان

  • محمدعابد انور پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات
  • علی احمد امیری پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات
  • جلیل‌احمد پویا پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.7

واژه‌گانِ کلیدی:

متعلمان، هرات، توقعات متعلمان، پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هرات

چکیده

بیش‌ترشدن پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات از یک طرف، و اشباع بازار کار از طرف دیگر، میدان رقابت و فعالیت را برای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی هر روز تنگ می‌سازد. این می‌طلبد تا این نهادها برای ادامۀ فعالیت و حیات خود، آگاهانه و سنجیده قدم بردارند. اساسی‌ترین دیدگاه در این امرِ مهم، دانستن توقعات نسل آینده در این شهر، یعنی متعلمان کنونی از این نهادها است، تا در راستای این توقعات بتوانند محصلان بیش‌تری جذب نمایند و بقای خود را حفظ کنند. هدف اصلی این تحقیق، یافتن پاسخِ قناعت‌بخش به این پرسش بوده است که:‌ توقعات متعلمانِ مکاتب هرات از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این ولایت چیست؟ ‌داده‌های تحقیق از طریق برنامۀ SPSS مورد تحلیل قرار گرفته‌است. جامعۀ هدف این تحقیق، متعلمان صنف‌های یازدهم و دوازدهم مکاتب دولتی و خصوصی شهر هرات بودند. پرسش‌نامه‌ها به روش تصادفی برای متعلمان صنوف یازدهم و دوازدهم، توزیع گردید و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی‌ و از نظر روش اکتشافی بوده است. نتایج حاکی از این است، که خدمات آموزشی (درس)، خدمات رفاهی و داشتن هیئت علمی قوی، برای متعلمان مکاتب بیش‌ترین اهمیت را دارد

شناخت‎‌‌نامۀ نویسنده‌گان

محمدعابد انور، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

کادر علمی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب هرات، هرات، افغانستان  

علی احمد امیری، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

کادر علمی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب هرات، هرات، افغانستان  

جلیل‌احمد پویا، پوهنتون/ دانش‌گاه غالبِ هرات

کادر علمی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب هرات، هرات، افغانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان. قابل دست‌رس در:<https://qaad.edu.af (12/02/2021)>

پویا، جلیل احمد. انور، محمد عابد. علی‌احمد، امیری‌. (1400). «بررسی خدمات پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به محصلان (مطالعۀ موردی: پوهنتون‌های خصوصی ولایت هرات)». افغانستان: فصل‌‌نامۀ علمی – پژوهشی‌‌غالب. سال دهم. سلسلۀ 34 و 35. شماره‌های سوم و چهارم. خزان و زمستان 1400. صص 129- 149. قابل دست‌رس در: <https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.19>.

ماه‌نامۀ تدبیر. (1382) «تجربۀ مالزی در بنگاه‌های کوچک و متوسط». شمارۀ 138. قابل دست‌رس در:

<http://ensani.ir/fa/article/133490 (11/09/2021)>.

سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه (1386)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری». چ بیستم. تهران: انتشارات آگاه.

مهدی، رضا. (2016). «کیفیت زنده‌گی دانش‌گاهی دانش‌جویان». (مطالعۀ موردی: دانش‌گاه‌های دولتی شهر تهران). مجلۀ آموزش عالی ایران، 7(3)، 1-26.‎

نیلی‌پور طباطبایی، اکبر. حسینی، سید مختار‌. (1392)‌. « مقایسه وتحلیل استاندارد 2013 دانش مدیریت پروژه و استاندارد جدید ISO 21500‌». ایران: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها‌.

حافظ‌نیا، محمدرضا. (1391). «مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی». چ بیسم. تهران: انتشارات سمت.

«نخستين دانش‌گاه خصوصی افغانستان». قابل دست‌رس در تارنمای:

<https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2006/06/060620_ram-afghan-high-education.(11/29/2021)>

Borghi, Sulyana, Emerson Mainardes, and Érika Silva. "Expectations of higher education students: a comparison between the perception of student and teachers." Tertiary Education and Management 22.2 (2016): 171-188.

Brains، C., Willnat, L., Manheim, J., & Rich, R. (2011). "Empirical political analysis". Abingdon, UK: Routledge, 105.

de Brey, C., Snyder, T. D., Zhang, A. , & Dillow, S. A. (2021). "Digest of Education Statistics 2019". NCES 2021-009. National Center for Education Statistics.

Krosnick, J. A., & Fabrigar, L. R. (1997). "Designing rating scales for effective measurement in surveys". Survey measurement and process quality, 141-164. Available on:

<https://pprg.stanford.edu/wp-content/uploads/1997-Designing-rating-scales-for-effective-measurement-in-surveys.pdf>

Downloads

چاپ شده

2022-12-10

ارجاع به مقاله

انور م., امیری ع. ا., & پویا ج. (2022). بررسی توقعات متعلمان مکاتب از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی . فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 11(4), ۷۷-۸۸. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.7